PROGRAM
na
24. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 15.12.2021
od 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 24. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:15
4. Schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:25
6. Dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:30
7. Prodej pozemku p. č. 2034/2 a p. č. 2040 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:35
8. Prodej pozemku p. č. 2009/28 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:45
9. Prodej částí pozemku p.č. 1945/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:55
10. Prodej části pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:05
11. Záměr prodeje pozemku p.č. 631/1 v k. ú. Mezihoří u Chomutova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:15
12. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6125/342 v k.ú.Chomutov I.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:25
13. Prodloužení plánovací smlouvy s firmou KROSS REAL s.r.o. a uplatnění sankcí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:35
14. Informativní zpráva o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov, za školní rok 2020/2021
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
16:45
15. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2022 - 2024
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
16:50
16. Žádost o návratnou finanční výpomoc pro SK Ervěnice - Jirkov z.s.
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
16:55
17. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
17:10
18. Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a nečlenů ZM
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
Přizváni:
17:15
19. Plán práce ZM a RM na I. pololetí 2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
17:20
20. Zpráva o činnosti Rady města č. 25-26/2021
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
17:25
21. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
17:30
22. Rozpočtová opatření č. 138 - 145
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
17:35
23.Různé
Předkládá: Starosta
17:40
24.Diskuse
Předkládá: Starosta
17:40
25.Interpelace
Předkládá: Starosta
17:41
26.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
17:41