PROGRAM
na
14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 24.6.2020
od 15:00 hodin v Jirkovském divadle

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 14. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:15
4. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:20
5. Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:25
6. Změna č.12 Územního plánu Chomutov Jirkov
Předkládá: Ing. Pavel Urban
Přizváni: Ne.
15:30
7. Schválení účetní závěrky města Jirkova za rok 2019
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:40
8. Závěrečný účet města Jirkova za rok 2019
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:50
9. Prodej části pozemku p.č. 390/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:00
10. Prodej části pozemku p.č. 34/1 v k. ú. Svahová
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:10
11. Prodej části pozemků v k.ú. Svahová
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:20
12. Prodej části pozemku p.č. 3756/2 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:30
13. Záměr prodeje pozemku p.č. 106 a p.č. 109 v k. ú. Svahová
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:40
14. Zřízení práva stavby na pozemku p.č. 196/21 v k.ú. Červený Hrádek
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:50
15. Informace o průběhu realizovaných staveb a údržby schválených na rok 2020
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:00
16. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:05
17. Žádosti o poskytnutí dotace na činnost a projekt
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:10
18. Rozdělení finančních prostředků z veřejné sbírky Jirkovský charitativní advent
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:25
19. Zpráva o dotačních projektech
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:30
20. Zapojení do výzvy č. 9 "MAS Sdružení Západní Krušnohoří - IROP - Vzdělávání"
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
17:35
21. Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2019
Předkládá: ředitel městské policie
Přizváni:
17:40
22. Činnost Městského úřadu Jirkov za rok 2019.
Předkládá: Ing. Viera Avakjanová
Přizváni: vedoucí odborů Městského úřadu Jirkov.
17:45
23. Výroční zpráva Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace, za rok 2019
Předkládá: ředitelka MěÚSS
Přizváni:
18:15
24. Zpráva o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, p.o. za rok 2019
Předkládá: ředitelka KVIZ
Přizváni:
18:25
25. Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti ONZA a. s., za rok 2019
Předkládá: předseda představenstva ONZA a.s.
Přizváni:
18:30
26. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2019
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:35
27. Plán práce ZM a RM na II. pololetí 2020
Předkládá: Dana Jurštaková
Přizváni:
18:40
28. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
18:45
29. Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
18:50
30. Rozpočtová opatření č. 55 - 68
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
18:55
31. Zpráva o činnosti Rady města č. 14-16/2020
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
19:00
32. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
19:05
33.Různé
Předkládá: Starosta
19:10
34.Diskuse
Předkládá: Starosta
19:10
35.Interpelace
Předkládá: Starosta
19:11
36.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
19:11