PROGRAM
na 7. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 20.9.2023
od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Volba návrhové komise
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
3. Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
4. Informativní zpráva k hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2023
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
5. Informativní zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2024
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
6. Záměr směny pozemků
Předkládá: Ing. Milan Reiner
7. Záměr prodeje pozemku p. č. 205/30 v k. ú. Zákoutí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3545/7 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
9. Prodej částí pozemku p. č. 2262/46 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
10. Prodej částí pozemku p. č. 2262/62 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
11. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4816, 4817, 4818, 4819 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
12. Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2023
Předkládá: Ing. Milan Reiner
13. Dodatek č. 3 mandátní smlouvy uzavřené se společností ONZA a. s.
Předkládá: předseda představenstva ONZA a.s.
14. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
15. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Předkládá: Marcela Vohnoutová
16. Žádost o poskytnutí dotace na činnost
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
17. Žádost o dotaci na projekty EPS Mládežnická 1753, Jirkov a EPS U Dubu 1562, Jirkov
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
18. Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
19. Volba přísedícího pro Okresní soud Chomutov
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
20. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
21. Zpráva z jednání finančního výboru
Předkládá: Finanční výbor
22. Rozpočtová opatření č. 70 -116
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
23. Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 16/2023-20/2023
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
24. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
25.Diskuse
Předkládá: Starosta
26.Interpelace
Předkládá: Starosta
Dana Havlátková Jurštaková
starostka města Jirkova