PROGRAM
na 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 14.2.2024
od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Volba návrhové komise
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
3. Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
4. Prodej části pozemku p. č. 2262/62 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
5. Záměr směny pozemku p.č. 205/9 za část pozemku p.č. 205/30 v k.ú. Zákoutí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 3/6 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
7. Záměr prodeje pozemku p. č. 563/1 a části pozemku p.č. 565/2 v k. ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
8. Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2024
Předkládá: Ing. Milan Reiner
9. Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov - souhlas s podáním žádosti do výzvy o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
10. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov - souhlas s podáním žádosti do výzvy č. 48 - výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
11. Možnost členů zastupitelstva, před kterými lze projevit vůli uzavřít manželství, oddávat bez přítomnosti matrikáře a to za splnění podmínky, že oddávající má odbornou způsobilost matrikáře podle zákona o matrikách
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2024
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov na rok 2024
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov na rok 2024
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
15. Program č. 1/2024 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
16. Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
17. Dohoda o součinnosti mezi zastupitelstvem města a SDH v Jirkově na rok 2024
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
18. Přísedící pro Okresní soud Chomutov
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
19. Vnitřní předpis č. 3/2024 - Jednací řád Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
20. Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komísí, výborů a nečlenům zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
21. Petice občanů města
Předkládá: Ing. Eliška Kratochvílová
22. Stížnost občana města
Předkládá: Ing. Eliška Kratochvílová
23. Stížnost
Předkládá: Ing. Eliška Kratochvílová
24. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
25. Zpráva z finančního výboru
Předkládá: Finanční výbor
26. Rozpočtová opatření č. 152 - 171, č. 1 - 12
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
27. Výběrové řízení na ředitele Městské policie Jirkov
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
28. Pověření řízením Městské policie Jirkov od 1. 3. 2024
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
29. Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 26/2023-3/2024
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
30. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
31.Diskuse
Předkládá: Starosta
32.Interpelace
Předkládá: Starosta
Dana Havlátková Jurštaková
starostka města Jirkova