PROGRAM
na 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 6.12.2023
od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Volba návrhové komise
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
3. Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
4. Návrh rozpočtu města Jirkova na rok 2024
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
5. Střednědobý výhled rozpočtu města Jirkova na roky 2025 - 2026
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
6. Informativní zpráva k hospodaření města Jirkova za 3. čtvrtletí 2023
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
7. Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
8. Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku ze psů
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
9. Statut "Sociálního fondu"
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3775/25 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
11. Prodej pozemku p.č. 3383 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 996 v k.ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
13. Dodatek č. 7 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkova a o kompenzaci za tyto služby
Předkládá: Ing. Milan Reiner
14. Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb
Předkládá: Ing. Milan Reiner
15. Zařazení investiční akce do rozpočtu města
Předkládá: Ing. Milan Reiner
16. Vyhodnocení realizovaných investičních akcí v roce 2023
Předkládá: Ing. Milan Reiner
17. Zpráva o dotačních projektech
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
18. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova a manuál (pokyny) ke zpracování vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Jirkova
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
19. Žádost o poskytnutí individuální dotace a vyúčtování individuální dotace z rozpočtu města Jirkova s účinností od 8. 12. 2023
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
20. Program č. 2/2024 - Podpora sportovních organizací
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
21. Dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023 - informace o vyúčtování dotace
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
22. Informativní zpráva o činnosti škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Jirkov - školní rok 2022/2023
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
23. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Jirkov a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Jirkov
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
24. Návrh na změnu zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2024
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
25. Stížnost občana města
Předkládá: Ing. Eliška Kratochvílová
26. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
27. Zpráva z jednání finančního výboru
Předkládá: Finanční výbor
28. Rozpočtová opatření č. 117-151
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
29. Plán práce ZM a RM na I. pololetí 2024
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
30. Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 21/2023-26/2023
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
31. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
32.Interpelace
Předkládá: Starosta
33.Diskuse
Předkládá: Starosta
Dana Havlátková Jurštaková
starostka města Jirkova