PROGRAM
na
13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 27.5.2020
od 15:00 hodin v Jirkovském divadle

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 13. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:15
4. Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
15:25
6. Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:30
7. Úpravy rozpočtu na rok 2020
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:45
8. Prodej pozemku p.č. 2009/39 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:50
9. Prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:00
10. Zrušení usnesení
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:10
11. Zrušení usnesení ZM a prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:20
12. Darovací smlouva 2 ks stožárů veřejného osvětlení v Chomutovské ulici
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:30
13. Vyúčtování kompenzace za provoz městské hromadné dopravy za rok 2019 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:35
14. Prodej bytové jednotky v čp. 1600 v ul. Na Borku v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:40
15. Prodej bytové jednotky v čp. 1257 v ul. Studentská v Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:45
16. Hodnocení činnosti p.o. Lesy města Jirkova za rok 2019
Předkládá: ředitel LMJ
Přizváni:
16:50
17. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: ředitel LMJ
Přizváni:
16:55
18. Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - školy a školská zařízení, MěÚSS
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
17:05
19. Objekt Mateřské školy Jirkov, p. o. na adrese Jirkov, Bezručova 752
Předkládá: ředitelka MŠ
Přizváni:
17:10
20. Dohoda o součinnosti Zastupitelstvem města Jirkova a Sborem dobrovolných hasičů
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:20
21. Souhlas obce se zařazením správního území - MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:25
22. Jirkované sobě 2020
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:30
23. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Jirkova
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:35
24. Činnost sportovních organizací v roce 2019
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:40
25. Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:50
26. Projekt Kluziště v Jirkově - vrácení daru
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
18:05
27. Volba přísedících pro Okresní soud Chomutov na volební období 2020 - 2024
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
18:10
28. Zastupitel - dohody o provedení práce
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:15
29. Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
18:20
30. Rozpočtová opatření č. 14 - 15, č. 17-54
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
18:25
31. Zpráva o činnosti Rady města č. 4-13/2020
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:30
32. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:35
33.Různé
Předkládá: Starosta
18:40
34.Interpelace
Předkládá: Starosta
18:40
35.Diskuse
Předkládá: Starosta
18:41
36.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
18:41