PROGRAM
na
11. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 11.12.2019
od 14:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
14:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
14:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
14:15
4. Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
14:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
14:25
6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1197/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
14:30
7. Směna části pozemku p.č. 3251/1 v k.ú. Jirkov za pozemek p.č. 3343/20 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
14:40
8. Směna pozemku p.č. 1589 v k.ú. Jirkov za pozemek p.č. 1565/6 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
14:50
9. Prodej částí pozemku p.č. 33/1 v k.ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:00
10. Prodej pozemku p.č. 585 a části pozemku p.č. 586/1 v k.ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:10
11. Prodej pozemku p.č. 23/9 v k.ú. Březenec
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:20
12. Záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 205/13 v k.ú. Zákoutí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:30
13. Prodej pozemku p.č. 1052/4 v k.ú. Jindřišská
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:40
14. Prodej pozemků v k. ú. Jirkov - lokalita Na Skalce
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:50
15. Odkoupení pozemků v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:00
16. Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:10
17. Zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3729/5 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:15
18. Změna názvu fakturovaných služeb, které jsou součástí přílohy č. 1 Jednotkový ceník, platný pro období od 1. 1. 2019 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb ze dne 29. 8. 2011 spol. Krušnohorské služby a.s.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:25
19. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi Městem Jirkov a společností ONZA a.s. na správu zařízení občanské vybavenosti a správu veřejných pohřebišť v Jirkově a v Březenci
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:30
20. Dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkova a o kompenzaci za tyto služby
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:35
21. Vnitřní předpis č. 22/2019 Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:40
22. Vyhodnocení realizovaných staveb a údržby v roce 2019
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:45
23. Vnitřní předpis č. 20/2019
Předkládá: Ing. Martina Kalová
Přizváni:
16:50
24. Hodnocení dětských táborů - rok 2019
Předkládá: ředitelka DDM
Přizváni:
16:55
25. Revokace části usnesení ZM č. 36/6/ZM/2019 ze dne 24. 4. 2019 - Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - školy a školská zařízení, MěÚSS
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
17:00
26. Informativní zpráva o činnosti škol a školských zařízení v Jirkově - školní rok 2018/2019
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
17:05
27. Infrastruktura do škol - Jirkov
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:10
28. Projekt Pohádková přírodní zahrada
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:15
29. Podání žádosti o dotaci - projekt Rozhledna Jindřišská
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:20
30. Zpráva o dotačních projektech
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:25
31. Žádosti o poskytnutí dotace na činnost
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:30
32. Odkoupení telefonní budky v ulici Kostelní ke zřízení knihobudky
Předkládá: Ing. Jitka Řeháková
Přizváni:
17:40
33. Rozbor hospodaření města Jirkova za 3. čtvrtletí roku 2019
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
17:45
34. Návrh rozpočtu města Jirkova na rok 2020
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
17:55
35. Nabídka peněžních ústavů
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
18:10
36. Obecně závazná vyhláška města Jirkova č.4/2019
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
18:15
37. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
18:20
38. Zpráva z jednání finančního výboru
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
18:25
39. Rozpočtová opatření č.120 -138
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
18:30
40. Plán práce ZM a RM na I. pololetí 2020
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:40
41. Zpráva o činnosti Rady města č. 32-38/2019
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:45
42. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová
Přizváni:
18:50
43.Různé
Předkládá: Starosta
18:55
44.Diskuse
Předkládá: Starosta
18:55
45.Interpelace
Předkládá: Starosta
18:56
46.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
18:56