PROGRAM
na
27. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 4.5.2022
od 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení a schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:15
4. Schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:25
6. Potvrzení usnesení č. 5/26/ZM/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:30
7. Potvrzení usnesení č. 6/26/ZM/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:35
8. Potvrzení usnesení č. 7/26/ZM/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:40
9. Potvrzení usnesení č. 8/26/ZM/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:45
10. Záměr prodeje části pozemků p.č.254 a p.č. 272/1 v k. ú. Svahová
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:50
11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3775/27 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:00
12. Prodej části pozemku p.č. 2988/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:10
13. Prodej části pozemku p.č. 855/1 a p.č. 855/2 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:20
14. Prodej části pozemku p.č. 205/13 v k.ú. Zákoutí
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:30
15. Prodej části pozemků p.č. 3764/4 a p.č. 3764/3 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:40
16. Prodej pozemku p.č. 429/8 a p.č. 849/156 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:50
17. Směna pozemků
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:00
18. Prodej podílu o velikosti 331/28347 na pozemcích p.č. 4274/9 a p.č. 4274/10 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:10
19. Prodej podílu o velikosti 624/28347 na pozemcích p.č. 4274/9 a p.č. 4274/10 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:20
20. Prodej podílu o velikosti 781/24656 na pozemcích p.č. 4873, p.č. 4874 a p.č. 4875 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:30
21. Prodej podílu o velikosti 781/27943 na pozemcích p.č. 4967, p.č. 4969, p.č. 4274/14, p.č. 4274/15 v k.ú. Jirkov a prodej podílu o velikosti 331/43175 a o velikosti 783/43175 na pozemcích p.č. 4816, p.č. 4817, p.č. 4818, p.č. 4819 v k.ú. Jirkov.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:40
22. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/9, 4274/10, 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973, 4974, 4274/14, 4274/15, 4967, 4969, 4816, 4817, 4818 a 4819 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:50
23. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/9 a 4274/10, 3670/100, 4816, 4817, 4818 a 4819 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
18:00
24. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973,4974, 4274/14, 4274/15, 4967 a 4969 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
18:10
25. Navýšení rozpočtu odboru MMaÚI - rekonstrukce části komunikace v ul. Chomutovská - koordinace s rekonstrukcí kanalizace
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
18:20
26. Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - škol a školských zařízení, MěÚSS
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:25
27. Závěrečná informativní zpráva za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2021 o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:30
28. Výroční zpráva o činnosti JSDH Jirkov za rok 2021
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Přizváni:
18:35
29. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: ředitel LMJ
Přizváni:
18:40
30. Hodnocení činnosti Lesy města Jirkova, p.o. za rok 2021
Předkládá: ředitel LMJ
Přizváni:
18:50
31. Činnost sportovních organizací v roce 2021
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
18:55
32. Žádosti o poskytnutí dotace na činnost
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
19:05
33. Žádost o návratnou finanční výpomoc pro SK Ervěnice - Jirkov z.s.
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
19:20
34. Projekt Chomutovsko - kompostéry pro občany - 4 - údolní obce
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
19:35
35. Pracovně právní spor
Předkládá: Ing. Viera Avakjanová
Přizváni:
19:40
36. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
19:45
37. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
19:50
38. Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2021
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
19:55
39. Rozpočtová opatření č. 8 - 35
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
20:00
40. Zpráva o činnosti Rady města č. 4-9/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
20:05
41. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
20:10
42.Různé
Předkládá: Starosta
20:15
43.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:15
44.Interpelace
Předkládá: Starosta
20:16
45.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
20:16