PROGRAM
na 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 17.4.2024
od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Volba návrhové komise
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
3. Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
4. Územní plán Jirkov
Předkládá: Ing. Pavel Urban
Přizváni: pořizovatel ÚP
5. Prodej části pozemku p. č. 205/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 569 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
7. Odstoupení od smlouvy na prodej pozemku p.č. 1325/13 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
8. Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2024
Předkládá: Ing. Milan Reiner
9. Zařazení nových investičních akcí do rozpočtu města pro rok 2024
Předkládá: Ing. Milan Reiner
10. Kupní smlouva na těleso komunikace, pozemky, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení v nové lokalitě RD Červený Hrádek
Předkládá: Ing. Milan Reiner
11. Informativní zpráva - vyúčtování kompenzace na provoz veřejných služeb v přepravě cestujících na území města Jirkov za rok 2023 - DPCHJ a.s.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
12. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství
Předkládá: Ing. Milan Reiner
13. Zařazení svěřeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
14. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
15. Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkových organizací města Jirkova - školy a školská zařízení, MěÚSS
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
16. Bezúplatný převod majetku města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov
Předkládá: ředitel KVIZu
17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s., Centra sociálních služeb Jirkov na rok 2024
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
18. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
19. Zpráva z jednání finančního výboru
Předkládá: Finanční výbor
20. Rozpočtová opatření č. 14 - 35
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
21. Konečná zpráva o průběhu a ukončení inventarizace roku 2023
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
22. Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 4/2024-10/2024
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
23. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
24.Diskuse
Předkládá: Starosta
25.Interpelace
Předkládá: Starosta
Dana Havlátková Jurštaková
starostka města Jirkova