PROGRAM
na
28. zasedání Zastupitelstva města Jirkova,
které se bude konat dne 22.6.2022
od 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ Jirkov

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 28. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Starosta
15:00
2. Volba návrhové komise
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:10
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:15
4. Schválení programu 28. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:20
5. Diskuse ke každému bodu jednotlivě
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
15:25
6. Závěrečný účet města Jirkova za rok 2021
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:30
7. Účetní závěrka města Jirkova za rok 2021
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
15:40
8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3948/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:45
9. Odkoupení pozemku p. č. 3052/2 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
15:55
10. Prodej části pozemku p.č. 1227/3 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:05
11. Prodej části pozemku p.č. 68/1 v k.ú. Svahová
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:15
12. Prodej pozemku p.č. 2499/8 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:25
13. Prodej části pozemku p. č. 2324/4 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:35
14. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1983/1 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:45
15. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/9 a 4274/10 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
16:55
16. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967 a 4969 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:05
17. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:15
18. Prodej podílu na pozemcích p.č. 4873, 4874 a 4875 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:25
19. Informace o průběhu realizovaných investičních akcí a údržby v roce 2022
Předkládá: Ing. Milan Reiner
Přizváni:
17:35
20. Žádosti o poskytnutí dotace na činnost
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
17:40
21. Projekt Rekonstrukce kamerových bodů MKDS Jirkov
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
17:55
22. Zpráva o dotačních projektech
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
18:00
23. Uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2022 - navýšení poskytované dotace
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
18:05
24. Zpracovaný dokument Strategický plán rozvoje města Jirkova pro období 2022 - 2031
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
18:15
25. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro následující volební období 2022 - 2026
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
Přizváni:
18:20
26. Uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci ze dne 24. 11. 2021
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:25
27. Plán sociálního začleňování města Jirkova na období 2022 - 2026
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:30
28. Navýšení rozpočtu OSVaŠ - neinvestiční příspěvek pro ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:35
29. Vydání nepatrného majetku vypraviteli pohřbu
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
Přizváni:
18:40
30. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí mimořádné dotace na činnost a provoz kina Jirkov
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Přizváni:
18:45
31. Vnitřní předpis - Pravidla pro stanovení náborového příspěvku MěP Jirkov
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Přizváni:
18:50
32. Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2021
Předkládá: ředitel městské policie
Přizváni:
18:55
33. Činnost Městského úřadu Jirkov za rok 2021
Předkládá: Ing. Viera Avakjanová
Přizváni: vedoucí odborů Městského úřadu v Jirkově
19:00
34. Výroční zpráva MěÚSS Jirkov, p.o. za rok 2021
Předkládá: ředitelka MěÚSS
Přizváni:
19:30
35. Zpráva o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, p.o. za rok 2021
Předkládá: ředitel KVIZu
Přizváni:
19:35
36. Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Onza a. s. za rok 2021
Předkládá: předseda představenstva ONZA a.s.
Přizváni:
19:40
37. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
Přizváni:
19:45
38. Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Finanční výbor
Přizváni:
19:50
39. Rozpočtová opatření č. 36 - 63
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
Přizváni:
19:55
40. Plán práce RM na II. pololetí 2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
20:00
41. Zpráva o činnosti Rady města č. 10-14/2022
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
20:05
42. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání ZM
Předkládá: Mgr. Darina Kováčová, MBA
Přizváni:
20:10
43.Různé
Předkládá: Starosta
20:15
44.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:15
45.Interpelace
Předkládá: Starosta
20:16
46.Usnesení, závěr
Předkládá: Starosta
20:16