Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz - I.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov s.r.o., IČ: 03642674.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Bc. Zita Kamišová MBA
Zpracovatel:Bc. Markéta Houdková
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouva konzultována s právní kanceláří:
Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář s.r.o. (pobočka Chomutov)
Praha 1, Josefov, Pařížská 68/9

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návrhu rozpočtu města Jirkova je pro letošní rok vyčleněná částka ve výši 314tis Kč na činnost a provoz Kina Jirkov s.r.o., IČ: 03642674, příjemcem je Kino Jirkov s.r.o., zastoupené jednatelkou Lucií Kubelkovou. Čerpání bude stejné jako tomu bylo v roce 2019.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují například výdaje (náklady) na:
úhradu energií, půjčovné, vydání propagačních materiálů, pronájem prostor potřebných k zajištění činnosti, vydání publikace či tiskoviny, technické zabezpečení akce, dopravu, nákup spotřebního materiálu, odměny za umělecká představení.

Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za  neuznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:
dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, rekonstrukce a opravy nemovitostí, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, úhrady mezd, platů a odměn členů, funkcionářů žadatele, pořadatelů, trenérů, rozhodčích apod., z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou u sportovních, uměleckých a podobných soutěží pro děti  a mládež. Dále nesmí být dotace použita na pořízení resp. opravy a rekonstrukce nemovitostí, na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěru a z půjček.

 

Více v přiložené smlouvě.

 

Znění usnesení Rady města Jirkova č. 22/2/RM/2020/Neveřejný

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov s.r.o., IČ: 03642674.

 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: