Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz - II.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov, z.s., IČ: 26533405.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Bc. Zita Kamišová MBA
Zpracovatel:Bc. Markéta Houdková
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouva konzultována s právní kanceláří:
Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář s.r.o. (pobočka Chomutov)
Praha 1, Josefov, Pařížská 68/9

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návrhu rozpočtu města Jirkova je pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 140tis Kč na činnost a provoz Galerie Jirkov, z.s. IČ: 26533405, příjemcem Galerie Jirkov z.s., zastoupené JUDr. Hanou Zvalovou. Čerpání dotace bude stejné jako tomu bylo v roce 2019.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

 

a)    úhrada energií spojených s provozem Galerie Jirkov
b)    spotřební materiál související s úsporami energií (např. LED žárovky), potřeby nezbytné pro pořádání výstav a vernisáží (např. papírenské zboží, spojovací materiál, dekorace apod.), náklady na propagaci Galerie Jirkov, technické zabezpečení objektu (např. kamery, hlásiče apod.), náklady na údržbu překračující běžnou údržbu a úklid (např. malířské barvy a potřeby pro vymalování interiérů, nátěrový materiál aj.)
c)    a ostatní výdaje (náklady) musí být dopředu projednány s referentem na odboru vnitřních věcí a vztahů k veřejnosti

Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.


Za neuznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:


dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, úhrady mezd, platů. Dále nesmí být dotace použita na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěru a z půjček.

Více v přiložené smlouvě.

 

Znění usnesení Rady města Jirkova č. 23/2/RM/2020/Neveřejný

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov, z.s., IČ: 26533405.

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: