Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Zpráva z jednání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova, která se  konala ve dnech 4. 12. 2019 a 8. 1. 2020.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí

1. zápis o provedené kontrole č. 6/2019 - "Kontrola plnění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vymáhání dluhů - r. 2017" - a souhlasí s jejím závěrem.

2. zápis o provedené kontrole č. 10/2019 - "Kontrola plnění smluvních podmínek investičních akcí - dodržování stanovených termínů realizace, vymáhání smluvních pokut" - a souhlasí s jejím závěrem.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. radě města
1.1.

zvážit doporučení FV, které bylo přijato v rámci kontroly č. 6/2019 - "Kontrola plnění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vymáhání dluhů - r. 2017":

FV ZM doporučuje:

1. Zjednodušení administrativního mechanismu.

2. Vstoupit do jednání s provozovatelem systému VERA - úprava systému tak, aby bylo možné exportovat požadovaná data.

3. Změnit značení výběru poplatků tak, aby z přijaté platby bylo patrné, zda jde o platbu za aktuální období či rok, nebo se jedná o platbu dluhu.

 

Termín: 29.5.2020

2. radě města
2.1.

zvážit doporučení FV, které bylo přijato v rámci kontroly č. 10/2019 - "Kontrola plnění smluvních podmínek investičních akcí - dodržování stanovených termínů realizace, vymáhání smluvních pokut":

FV ZM doporučuje:

1. Provádět přísnější a důkladnější kontroly projektových dokumentací ze strany objednatele (města) - porovnání se skutečnými požadavky, potřebami, ověření správnosti a úplnosti.

2. Zvážit vytvoření samostatné pracovní pozice zaměřené na kontrolu projektových dokumentací plánovaných investic města (erudovaný odborník).

3. Přísnější postihy projektanta (smluvní pokuty, sankce) v případě jeho pochybení, tj. dojde-li k nepatřičnému navýšení nákladů objednatele (města) při následné investiční akci v důsledku chybné/nepřesné/nekvalitní projektové dokumentace.

4. Rozšíření hodnotících kritérií při výběru dodavatele a neomezovat se pouze na nejnižší nabídkovou cenu.

Termín: 29.5.2020Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Finanční výbor
Zpracovatel:Finanční výbor
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Dne 4. 12. 2019 a 8. 1. 2020 se konala jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Jirkova.

Ve dnech 10. 7. až 2. 9. 2019 byla provedena kontrola č. 6/2019 - Kontrola plnění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vymáhání dluhů - r. 2017.

Dne 20. 11. 2019 byla provedena kontrola č. 10/2019 - Kontrola plnění smluvních podmínek investičních akcí - dodržování stanovených termínů realizace, vymáhání smluvních pokut.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: