Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb ze dne 24. 2. 2017 "Jednotkový ceník pro údržbu veřejné zeleně"

I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb ze dne 24. 2. 2017 "Jednotkový ceník pro údržbu veřejné zeleně"

 

nebo

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb ze dne 24. 2. 2017 "Jednotkový ceník pro údržbu veřejné zeleně"
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Kamila Plzáková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Firma Onza a.s. IČO 29036887má s Městem Jirkov IČO 00261904, uzavřenou Smlouvu o poskytování komunálních služeb, ze dne 24. 02. 2017, jejíchž součástí je i dodatek č. 2, jednotkový ceník pro údržbu veřejné zeleně. Na základě uvedeného dodatku č. 2, přílohy č. 1, B) jednotkový ceník, 1) Pomocný dělník, navrhujeme změnu ceny ze současných 172,- Kč na 183,- Kč. Ostatní položky beze změny.

Odůvodnění:

Současná výše odměny mandatáře uvedené Mandátní smlouvy dle našeho názoru již neodpovídá náročnosti a finančním nákladům.

Mzdové ohodnocení zaměstnanců firmy Onza a.s. je každoročně schvalováno Představenstvem a Valnou hromadou společnosti. Pro rok 2019 a následující období je dle usnesení Valné hromady určena výše 92,- Kč/hod. K základní hodinové mzdě je určeno 30 % osobní ohodnocení za kvalitně odvedenou práci. Firma Onza a.s. je povinná odvést z těchto vyplacených peněz 35 % na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Dále je třeba připočíst 10 % režii firmy na oblečení, pracovní pomůcky, školení a ostatní položky pro zajištění chodu firmy. Celkové náklady na jednoho zaměstnance jsou tedy 177,6,- Kč/ hod.

Uvedené zvýšení sazby za pomocného dělníka stačí na pokrytí nákladů městské sociální společnosti Onza a.s. za provozování smluvních činností.

 

Citace: Usnesení Rady města č. 6/38/RM/2019/Neveřejný: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování komunálních služeb, ze dne 24. 2. 2017 "Jednotkový ceník pro údržbu veřejné zeleně".

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: