Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Prodej části pozemku p.č. 87/1 v k. ú. Svahová

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 87/1 o výměře přibližně 480 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zázemí k rekreačnímu objektu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu dle znaleckého posudku 210,- Kč/m2. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 87/1 o výměře 635 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost v k.ú. Svahová. Vlastníci sousedního rekreačního domu manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ požádali o odkoupení části pozemku o výměře přibližně 480 m2 za účelem  rozšíření a sjednocení zahrady u chaty. Usnesením ZM č. 7/30/ZM/2018 ze dne 12.9.2018 nebyl záměr prodeje schválen. ░░░░ ░░░░ ░ se opět obrátili na město se žádostí o odkoupení části pozemku p.č. 87/1 v k.ú. Svahová s tím, že by si chtěli vybudovat na odkoupeném pozemku septik a zároveň vyřešit příjezd na pozemek. Přilehlá silnice je ve vlastnictví Ústeckého kraje a při vjezdu na svůj pozemek přejíždí pruh pozemku ve vlastnictví města o šířce asi jeden metr. Navrhovaná výměra pro prodej pozemku je řešena tak, aby mezi prodávaným pozemkem a sousedním pozemkem ve vlastnictví třetí osoby nezůstal pás pozemku pro město nepotřebný. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Cena dle cenového předpisu činí 120,- Kč/m2 a cena obvyklá 210,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 10.10.2019 do 29.10.2019. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Citace usnesení rady města č. 14/2/RM/2020 ze dne 20.01.2020 : I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 87/1 o výměře přibližně 480 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Svahová za účelem zázemí k rekreačnímu objektu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu dle znaleckého posudku 210,- Kč/m2. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: