Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Prodej pozemku p.č. 900/3 v k. ú. Březenec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 900/3 o výměře 676 m2 v k.ú. Březenec za účelem využití zahrady ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu dle znaleckého posudku 244,99 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 900/3 v k.ú. Březenec o výměře 676 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek se nachází v obci Březenec a navazuje na zahrady rodinných domů. Na pozemek není přístup z jiného pozemku ve vlastnictví města a ani z veřejné komunikace. Na město Jirkov byla doručena žádost pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ má trvalé bydliště v domě ░░░░ ve vlastnictví rodičů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Na pozemku se nenachází žádná zařízení. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Protože znalec nemohl porovnat nemovitost s prodejem obdobných nemovitostí v daném místě a čase stanovil cenu pozemku podle platného cenového předpisu. Cena pozemku je 244,99 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 7.2.2019 do 25.2.2019. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Citace usnesení rady města č. 12/2/RM/2020 ze dne 20.01.2020 :  I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 900/3 o výměře 676 m2 v k.ú. Březenec za účelem využití zahrady ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu dle znaleckého posudku 244,99 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: