Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Program č. 1/2020 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program č. 1/2020 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí a vzorů veřejnoprávních smluv.

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouvy konzultovány s právní kanceláří:
Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář s.r.o. (pobočka Chomutov)
Praha 1, Josefov, Pařížská 68/9

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Odbor vnitřní správy a rozvoje má na tento program v rozpočtu pro letošní rok stanovenou částku ve výši 900 tis. Kč . (Oproti loňskému roku byl program navýšen o 100 tis. Kč). V rámci programu je možné podávat žádosti o dotaci na činnost a na projekt.


Žádosti mohou podávat organizace, spolky, sdružení či jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Jirkova v oblasti výchovy, kultury, zdravotnictví apod. K žádosti o poskytnutí dotace je nutné doložit předepsané náležitosti, které jsou v programu uvedené. Žádosti lze podávat v termínu od 31. 3. 2020 do 27. 11. 2020.


Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy (viz příloha) a lze ji použít jen na účel uvedený ve smlouvě. Stejně jako v roce 2019, je v programu upraven okruh žadatelů tak, že nemohou žádat o dotaci na činnost a projekt ti, kteří jsou dotováni v tomto roce z rozpočtu města Jirkova.

 

Rada města na svém jednání dne 3. 2. 2020 doporučila zastupitelstvu města schválit Program č. 1/2020 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí a vzorů veřejnoprávních smluv.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: