Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Program č. 2/2020 - Podpora sportovních organizací

Program č. 2/2020 - Podpora sportovních organizací


I. Zastupitelstvo města schvaluje

program č. 2/2020  - Podpora sportovních organizací, včetně formuláře žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy. 

 

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouva konzultována s právní kanceláří:
Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář s.r.o. (pobočka Chomutov)
Praha 1, Josefov, Pařížská 68/9

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Odbor vnitřní správy a rozvoje má v návrhu rozpočtu  stanovenou částku ve výši  3 480 tis. Kč na činnost sportovních organizací a jednotlivců působících ve městě Jirkov. Oproti roku 2019 byla částka snížena o 120 tis. Kč, a to z důvodu poskytnutí mimořádné dotace v loňském roce pro SK Ervěnice Jirkov z.s., IČ 47797967 a to na zakoupení nového kotle určeného k ohřevu teplé vody, vč. nákladů s tím spojených.

Na rozdíl od loňského roku byly žádosti na činnost a projekt  sloučeny do jedné žádosti.

 

Dotaci lze použít na běžnou údržbu objektů, pronájem prostor k zajištění činnosti, technické zabezpečení turnajů apod., dále na pořízení majetku, a také na opravy a rekonstrukce majetku sloužícího ke sportu.

 

Žádosti lze podávat od 17. 3. 2020 do 27. 3. 2020. Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy - viz příloha.

 

Na základě návrhu finančního výboru byl program doplněn takto:

- v žádosti požadavek na uvedení výše členských příspěvků za předchozí rok v členění: děti a mládež, dospělí, celkem

- v žádosti požadavek na předložení plánované rozpočtu (rozpis položek) požadované dotace

- návrh na rozdělení dotací bude dán Finančnímu výboru na vědomí

 

Dalším z návrhů bylo, aby bylo organizaci umožněno část dotace (max 30%) nevyužít a naspořit do dalších let. Naspořené prostředky následně využít na větší rekonstrukce nebo investice. Tento požadavek nebyl zatím do programu zakomponován. Bylo dohodnuto, že v průběhu letošního roku se tato možnost upřesní, zejména proto, aby byl nastaven mechanismus v souladu se zákonem. Toto by bylo umožněno v programu na rok 2021.

 

Dále bylo dohodnuto, že ostatní návrhy finančního výboru budou do programu zakomponovány také až od roku 2021, zejména proto, aby se na to organizace měly možnost připravit. Jedná se o požadavky, které jsou nad rámec toho, co po organizacích požaduje zákon (např. dřívější předkládání účetní závěrky, schválený návrh rozpočtu)

 

 

Rada města na svém jednání dne 3. 2. 2020 doproručila zastupitelstvu města  schválit  Program č. 2/2020  - Podpora sportovních organizací, včetně formuláře žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: