Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Prodej pozemku p.č.1315/1 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1315/1 o výměře 831 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1333,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov zveřejnilo záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Na Skalce formou obálkové metody. Minimální prodejní cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 1106,- Kč včetně DPH. Přednost má osoba, která nabídla nejvyšší cenu. Výběrová komise provedla posouzení podaných nabídek. Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nabídl u pozemku p.č. 1315/1 o výměře 831 m2 nejvyšší cenu tj. 1333,-Kč/m2. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 12.09.2019 do 14.10.2019.

Citace usnesení rady města č. 9/3/RM/2020 ze dne 03.02.2020 :  I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1315/1 o výměře 831 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1333,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: