Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Zrušení usnesení

I. Zastupitelstvo města ruší

své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě III. ze dne 11.12.2019.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města Jirkova svým usnesením č. 13/11/ZM/2019 bod III. ze dne 11.12.2019 schválilo prodej části pozemku p.č. 1325/1 o výměře 613 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za smluvní cenu včetně DPH 1112,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Manželé Menzlovi podali na město Jirkov odstoupení od žádosti na odkoupení pozemku.

Citace usnesení zastupitelstva města č. 13/11/ZM/2019 bod III. ze dne 11.12.2019 III. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1325/1  o výměře 613 m2 (oddělen geometrickým plánem č.3276-48/2019) v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za smluvní cenu včetně DPH 1112,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

Citace usnesení rady města č. 10/3/RM/2020 ze dne 03.02.2020 :  I. Rada města ruší své usnesení č. 5/37/RM/2019 v bodě III. ze dne 25.11.2019  II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě III. ze dne 11.12.2019

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: