Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Pravidla pro prodej pozemků

I. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu Pravidel pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce dle předloženého znění.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesením zastupitelstva města č. 12/2/ZM/2018 ze dne 21.11.2018 byla schválena Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce. V těchto pravidlech byla mimo jiné stanovena podmínka pro procentuální zastavitelnost pozemku a to maximálně 25 %. Do celkové zastavitelnosti se započítává hlavní stavba, ale i vedlejší doplňkové stavby, jako jsou stavebně zpevněné plochy ( vjezdy, nádvoří, terasy, apod.). Při geodetickém zaměření jednotlivých stavebních pozemků byly vyčleněny části, na kterých se nachází veřejné osvětlení v majetku města, které zůstanou v majetku města. Konečná výměra některých pozemků je kolem 600 m2. Maximální zastavitelnost dle platných pravidel může u menších pozemků výrazně omezit realizovatelnost stavby. V současné době se zpracovává nový územní plán města Jirkova s předpokládanou platností od r. 2021, v jehož návrhu jsou tyto zpevněné plochy vyjmuty z celkového rozsahu využití plochy pro bydlení. Pro zachování rovných podmínek pro stavby objektů pro bydlení ve městě Jirkově odbor majetku města po konzultaci s právníkem navrhuje změnit ustanovení vymezující zastavitelnost pozemků a to v souladu s připravovaným územním plánem.

Citace usnesení rady města č. 18/2/RM/2020 ze dne 20.01.2020 :  I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Pravidel pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce dle předloženého znění

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: