Město Jirkov
Návrh usnesení
12. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 12.2.2020

Prodej bytové jednotky v čp. 1518 v ul. Tkalcovská v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 1518/, obec Jirkov, k.ú. Jirkov včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 713/27846 na společných částech budovy čp. 1517, 1518 a na pozemcích p. č. 849/13 a 849/14 k. ú. Jirkov ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Tkalcovská 1518, Jirkov za cenu 159 935 Kč, dle důvodové zprávy.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky ░░ v sekci 1518 bytového domu čp. 1517, 1518, ul. Tkalcovská, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti 1+3, o celkové ploše 78,47 m2 ve 3. nadzemním podlaží.

Bytový dům čp. 1517, 1518 stojí na pozemcích:
-    parcelní číslo 849/13 k. ú. Jirkov o výměře 234 m2
-    parcelní číslo 849/14 k. ú. Jirkov o výměře 234 m2.

Stávající nájemník░░░░ ░░░░ ░ podal dne 11. 9. 2019 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 3/2017 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (78,47 m2 x 2 000 Kč = 156 940 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (468 m2 x 713/27846 x 250 Kč = 2 995 Kč).

V souladu se Zásadami doporučujeme zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky ░░ v čp. 1518 v ul. Tkalcovská v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 713/27846 na společných částech budovy čp. 1517, 1518 a na pozemcích p. č. 849/13 a 849/14 k. ú. Jirkov stávajícímu nájemníkovi░░░░ ░░░░ ░ za cenu 159 935 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 4/35/RM/2019 ze dne 11. 11. 2019. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 19. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky.

 

Citace usnesení rady města č. 4/1/RM/2020 ze dne 6. 1. 2020:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej bytové jednotky č. 1518/, obec Jirkov, k.ú. Jirkov včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 713/27846 na společných částech budovy čp. 1517, 1518 a na pozemcích p. č. 849/13 a 849/14 k. ú. Jirkov ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem Tkalcovská 1518, Jirkov za cenu 159 935 Kč, dle důvodové zprávy.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: