Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Volba přísedících pro Okresní soud Chomutov na volební období 2020 - 2024

I. Zastupitelstvo města volí

dle § 64/1 zákona č. 6/2002 Sb, o soudech, soudcích a přísedících zvolit za přísedící Okresního soudu v Chomutově občany města Jirkova: 

1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

2.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Ivana Němečková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Přísedící Okresního soudu v Chomutově jsou vždy voleni na dané období. Vzhledem k tomu, že dne 6. 4. 2020 končí mandát přísedících zvolených v dubnu 2016, požádala dne 27. února 2020 předsedkyně soudu JUDr. Kateřina Vltavská o znovuzvolení přísedících dle § 64/1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Jedná se o občany města Jirkova ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ . Okresní soud jmenované oslovil a tito souhlasí se znovuzvolením. Na základě výše uvedeného dopisu Okresního soudu navrhujeme zastupitelstvu schválit výše uvedené kandidáty do funkce přísedících na období 2020 - 2024 pro Okresní soud v Chomutově. 

Zároveň nás Okresní soud informoval, že dnem 6. 4. 2020 končí mandát dalším zvoleným přísedícím - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , které ovšem nemají zájem nadále tuto funkci vykonávat a tím jim mandát zaniká.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:v RM dne 16. 3. 2020 - rada doporučuje schválit
Přizváni: