Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Projekt Kluziště v Jirkově - vrácení daru

I. Zastupitelstvo města schvaluje

vrácení daru poskytnutého na základě darovací smlouvy uzavřené dne 11. 10. 2019 mezi městem Jirkovem a společností NET4GAS, s. r. o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364 za účelem realizace projektu "Kluziště v Jirkově" v rámci grantového programu NET4GAS z důvodu nerealizace projektu.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Ivana Kařízková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Usnesením zastupitelstva města č. 21/9/ZM/2019 ze dne 18. 09. 2019 bylo schváleno přijetí finančního daru na projekt "Kluziště v Jirkově" v rámci grantového programu NET4GAS ve výši ░░░░ ░ Kč od společnosti NET4GAS, s. r. o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364.

K uzavření darovací smlouvy došlo dne 11. 10. 2019, následně město Jirkov obdrželo na svůj účet dar, který je třeba použít v souladu se schváleným účelem do 30. 6. 2020.

 

Vzhledem k průtahům při výběrovým řízení na dodavatele kluziště bylo radou města dne 20. 1. 2020 přijato usnesení č. 9/2/RM/2020 bod b), kterým došlo ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu č. 85/2019 "Pronájem s možností následného pořízení syntetického kluziště" z důvodu nedostačujících odpovědí dotázaných účastníků ohledně koupě nového či používaného kluziště s tím, že kluziště bude případně v nájmu na zkušební dobu 1 měsíc v prosinci 2020.

 

Ve snaze dar použít se hledaly i jiné možnosti, jak ho využít - např. rekonstrukce maringotky, výstavby hřiště nad městskými sklepy, ale na žádnou případně možnou akci není v současné době nic připraveného (projektová dokumentace, příslušná povolení apod.).

 

Za stávajících podmínek nelze postupovat jinak, než dar vrátit. Město není schopno splnit podmínky darovací smlouvy.  Dar bude vrácen z rozpočtu OKÚ.

 

Záměrem města je podat žádost o poskytnutí daru znovu ve 3. čtvrtletí letošního roku s tím, že dar budeme požadovat na rok 2021, tím pádem bude třeba ho vyčerpat do června roku 2022. Do té doby bude možné zajistit potřebnou dokumentaci a případná povolení na záměr, který bude pro město zajímavý a zároveň bude splňovat podmínky grantového programu.

 

 

Usnesení RM č. 16/11/RM/2020 ze dne 22. 04. 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vrácení daru poskytnutého na základě darovací smlouvy uzavřené dne 11. 10. 2019 mezi městem Jirkovem a společností NET4GAS, s. r. o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČ: 27260364 za účelem realizace projektu "Kluziště v Jirkově" v rámci grantového programu NET4GAS z důvodu nerealizace projektu.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: