Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům

Návrh na poskytnutí dotací sportovním organizacím a jednotlivcům na rok 2020.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace v rámci Programu č. 2/2020  - Podpora sportovních organizací:

 

a)    Šachový klub Slovan Jirkov z.s., IČ 01939807, dotaci na činnost ve výši 10 000  Kč,
b)    Volejbalový klub Jirkov, z.s., IČ 46789804, dotaci na činnost ve výši  935 000Kč,
c)    Florbal Jirkov z.s., IČ 05165521, dotaci na činnost ve výši  300 000 Kč,
d)    Klub stolního tenisu Jirkov z.s., IČ 65080131, dotaci na činnost ve výši  120 000 Kč,
e)    Lyžařský klub Jirkov, z.s., IČ 47793015, dotaci na činnost ve výši  340 000 Kč,
f)     Tenisový klub JIRKOV, z. s., IČ 26534258, dotaci na činnost ve výši 350 000 Kč,
g)    1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s., IČ 47795883, dotaci na činnost ve výši  200 000 Kč,
h)    SK Ervěnice - Jirkov z.s., IČ 47797967, dotaci na činnost ve výši  815 000 Kč,
i)     Sportovní klub policie Hvězda Jirkov, IČ 26541254, dotaci na činnost ve výši  50 000 Kč,
j)    Štěpánková Martina, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dotaci na činnost ve            výši   35 000 Kč,
k)    Slívová Jana, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , dotaci na činnost ve výši 25 000 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje

snížení celkové částky poskytované dotace na 3 180 tis. Kč

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

RM na svém jednání dne 6. 5. 2020 doporučila usnesením č. 16/12/RM/2020 zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací dle navrhovaného rozdělení a dále doporučila zastupitelstvu města snížit celkovou částku poskytované dotace na 3 180 tis. Kč.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:


Město Jirkov každoročně vyhlašuje program na podporu sportovních organizací a jednotlivců ve městě Jirkov.
Pro letošní rok byla v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 3,48 mil. Kč. Z důvodu pandemie koronaviru, kdy se předpokládají nižší příjmy města, bude předložen návrh na snížení celkové částky poskytované dotace, a to na 3,180 mil. Kč, tj. snížení o 300 tis. Kč. Návrh na  snížení bude předkládat zastupitelstvu města OF v rámci své zprávy.

Pro úplnost uvádíme, že také další města se rozhodla v této situaci snížit částky poskytovaných dotací. Některá dokonce daleko výrazněji, např. Chomutov o 20 %.  

 

V letošním roce byly v rámci Programu č. 2/2020 sloučeny žádosti na činnost a na investice do jedné společné žádosti. Celkem bylo podáno v rámci programu 11 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 3 žádosti byly současně na tzv. investice:

 

a) Florbal Jirkov, z.s. požádal o 150 tis. Kč na pořízení nové sady florbalových mantinelů (za předpokladu, že to výše dotace umožní). Po sdělení, že navrhovaná částka poskytované dotace pro Florbal Jirkov je 300 tis. Kč, chce p. Košťálek, předseda klubu, použít celou poskytnutou dotaci na činnost klubu.

 

b) 1. SK Jirkov by rád část dotace (30 tis. Kč) použil na úhradu za zpracování studie na zavlažování fotbalového hřiště. Ing. Urban, předseda spolku byl upozorněn, že toto program neumožňuje.

 

c) Lyžařský klub by chtěl částku ve výši 170 tis Kč použil na úhradu letošní splátky návratné finanční výpomoci, kterou klub obdržel od města Jirkova v uplynulém roce. Ing. Procházka, prezident klubu, byl upozorněn, že toto není v souladu s vyhlášeným programem.
 

Pro úplnost uvádíme, že SK Ervěnicím se ve výši poskytované dotace promítla částka 120 tis. Kč, poskytnutá v r. 2019 na pořízení nového kotle (a souvisejících nákladů), na základě žádosti o poskytnutí mimořádné dotace.

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: