Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

aktualizaci Strategického plánu města Jirkova v předloženém znění
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Jitka Řeháková
Zpracovatel:Ing. Jitka Řeháková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Pro potřeby podání žádosti o dotaci předkládáme zastupitelstvu města aktualizaci Strategického plánu města Jirkova. Aktualizace je pouze v souvislosti s opatřeními na komunikaci s veřejností a zavádění nových nástrojů na zlepšování komunikace města směrem k občanům. Aktualizovaná strategie bude předložena jako příloha k podání žádosti o dotaci na projekt Přívětivé a otevřené město Jirkov v rámci výzvy č. 109  z Operačního programu Zaměstnanost.

Ve strategickém plánu jsou navrženy tyto změny (v textu zprávy i přílohy vyznačeno červeně): 


 

  • str. 4 - Aktualizovat/nově přidat:

Strategický plán rozvoje města Jirkova (dále jen Strategický plán) je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument, který má formulovat rozvojové aktivity města. Základní rámec dokumentu je však formulován dlouhodobě s výhledem až do roku 2023. Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce města při respektování aktuálních střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.

 

  • str. 21-22 - Aktualizovat/nově přidat:

Kritická oblast č. 3 Volný čas, sport, cestovní ruch a komunikace s veřejností
 

Strategický cíl V1: Rozšíření nabídky a kapacity zařízení a lokalit pro sport a volný čas ve městě
Strategický cíl V2: Změna image města a zvýšení informovanosti o nabídce města pro turisty a návštěvníky
Strategický cíl V3: Využití potenciálu města pro rekreaci a cestovní ruch

Strategický cíl V4: Rozvoj cyklodopravy
Strategický cíl V5: Podpora rozvoje stávajících a zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace města směrem k občanům

 

  • str. 26 - Aktualizovat/nově přidat:

Kritická oblast č. 3 Volný čas, sport, cestovní ruch a komunikace s veřejností
Strategický cíl V5: Podpora rozvoje stávajících a zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace města směrem k občanům
V.5.1 Pořízení portálu občana
V.5.2 Zpracování Komunikační strategie města vč. akčního plánu a její implementace
V.5.3 Pořízení elektronické úřední desky
V.5.4 Vzdělávání představitelů města a zaměstnanců městského úřadu v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti 
V.5.5 Modernizace webových stránek

 

Aktualizovaný návrh přikládáme v příloze.

 

V této souvislosti upozorňujeme na to, že v roce 2021 bude nutné v rozpočtu města schválit finanční prostředky na pořízení (aktualizaci) Strategického plánu města. Současný strategický plán se ještě dotýká roku 2021 (a touto aktualizací byl prodloužen do 2023), ale dále nedosahuje. Některé dotační tituly však požadují, aby předkládané projekty byly v souladu se strategickým plánem a  tedy se domníváme, že jeho aktualizaci již nelze dále odkládat. Doporučujeme zvážit návrh, aby se po letních prázdninách začalo s přípravami (výběrové řízení na pořizovatele, případně již i zahájení prací). Bude tak možné přesně stanovit potřebné finanční prostředky do rozpočtu na rok 2021.

 

Znění usnesení rady města ze dne 18. 5. 2020 bude okomentováno ústně.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: