Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Prodej bytové jednotky v čp. 1257 v ul. Studentská v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. , v čp. 1256, 1257, ul. Studentská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 772/24542 na společných částech budovy čp. 1256, 1257 a na pozemcích p. č. 3640 a 3641 k. ú. Jirkov░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Jirkov,░░░░ ░░░░ ░ , PSČ 431 11, za cenu 166.775 Kč dle důvodové zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky č. v sekci 1257 bytového domu čp. 1256,1257 ul. Studentská, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti 1+4, o celkové ploše 81,7 m2 v 1. nadzemním podlaží.

Bytový dům čp. 1256,1257 stojí na pozemcích:
-    parcelní číslo 3640 k. ú. Jirkov o výměře 215 m2
-    parcelní číslo 3641 k. ú. Jirkov o výměře 215 m2.

Stávající nájemnice p. ░░░░ ░░░░ ░░░ podala dne 17.12. 2019 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 21/2019 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (81,7 m2 x 2 000 Kč = 163 400 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (430m2 x 772/24542 x 250 Kč = 3 375 Kč).

V souladu se Zásadami je nutností doporučit zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytové jednotky č. v čp. 1257 v ul. Studentská v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 772/24542 na společných částech budovy čp. 1256, 1257 a na pozemcích p. č. 3640, 3641 k. ú. Jirkov stávající nájemnici ░░░░ ░░░░ ░░░ za cenu 166 775 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 12/5/RM/2020 ze dne 24. 2. 2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 2. 3. 2020 do 18. 3. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a přípomínky.

Citace usnesení RM č. 6/11/RM/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

prodej bytové jednotky č. , v čp. 1256, 1257, ul. Studentská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 772/24542 na společných částech budovy čp. 1256, 1257 a na pozemcích p. č. 3640 a 3641 k. ú. Jirkov paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za cenu 166.775 Kč dle důvodové zprávy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: