Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Prodej pozemku p.č. 2009/39 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 2009/39 o výměře 236 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k rodinnému domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za smluvní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 2009/39 o výměře 236 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha v k.ú. Jirkov. Na město Jirkov byla doručena žádost manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o odkoupení tohoto pozemku za účelem zázemí k rodinnému domu. Jedná se o pozemek navazující na pozemky v jejich vlastnictví. V minulosti byly v této lokalitě odprodány pozemky vlastníkům sousedních nemovitostí v takovém rozsahu, aby byl zachován pozemek ve vlastnictví města, na kterém by se případně mohla realizovat stavba komunikace. Na pozemku je zřízeno věcné břemeno služebnosti za účelem revizí a oprav vodovodní a kanalizační přípojky pro ░░░░ ░░░░ ░░ a umístěno rozvodné zařízení ve vlastnictví Čez Teplárenská, a.s. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Výsledná cena pozemku dle znaleckého posudku je 47.155,20 Kč  tj. 199,81 Kč/m2. Dle pravidel pro prodej pozemku je stanovena minimální cena 200,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 6.8.2019 do 22.8.2019. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Citace usnesení rady města č. 10/6/RM/2020 ze dne 2.3.2020 : I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2009/39 o výměře 236 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k rodinnému domu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za smluvní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: