Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Prodej bytové jednotky v čp. 1600 v ul. Na Borku v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. ░░ v čp. 1600, 1601, ul. Na Borku, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 599/30649 na společných částech budovy čp. 1600, 1601 a na pozemcích p. č. 3670/64 a 3670/65 k. ú. Jirkov paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Jirkov, ░░░░ ░░░░ , PSČ 431 11, za cenu 131.675 Kč, dle důvodové zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky č. ░░ v sekci 1600 bytového domu čp. 1600, 1601 ul. Na Borku, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti 1+2, o celkové ploše 64,6 m2 v 5. nadzemním podlaží.

Bytový dům čp. 1600, 1601 stojí na pozemcích:
-    parcelní číslo 3670/64 k. ú. Jirkov o výměře 265 m2
-    parcelní číslo 3670/65 k. ú. Jirkov o výměře 242 m2.

Stávající nájemnice p. ░░░░ ░░░░ ░░ podala dne 12.12. 2019 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 21/2019 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (64,6 m2 x 2 000 Kč = 129 200 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (507m2 x 599/30649 x 250 Kč = 2 475 Kč).

V souladu se Zásadami je nutností doporučit zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytové jednotky č. ░░ v čp. 1600 v ul. Na Borku v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 599/30649 na společných částech budovy čp. 1600, 1601 a na pozemcích p. č. 3670/64, 3670/65 k. ú. Jirkov stávající nájemnici░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 131 675 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 13/5/RM/2020 ze dne 24. 2. 2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 2. 3. 2020 do 18. 3. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

 

Citace usnesení RM č. 5/11/RM/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit prodej bytové jednotky č. ░░ , v čp. 1600, 1601, ul. Na Borku, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 599/30649 na společných částech budovy čp. 1600, 1601 a na pozemcích p. č. 3670/64 a 3670/65 k. ú. Jirkov paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Jirkov,░░░░ ░░░░ , PSČ 431 11, za cenu 131.675 Kč, dle důvodové zprávy.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: