Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí o výměře cca 25 m2 z důvodu majetkoprávního vypořádání přístavby drobné stavby bez čísla popisného na stavebním pozemku p.č. 89 v k. ú. Zákoutí paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a to za smluvní cenu 200 Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí žadatel. 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

MěÚ Jirkov - odbor majetku města a útvar investic obdržel žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ o prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí z důvodu majetkoprávního vypořádání přístavby k drobné stavbě bez čísla popisného na stavebním pozemku p.č. 89 v k.ú. Zákoutí.

Paní ░░░░ ░░░ vlastní  stavební pozemek č. 11 v k.ú. Zákoutí včetně stavby rekreačního objektu č. e. 35 a dále vlastní stavební pozemek p.č. 89 včetně drobné stavby bez čísla popisného (evidenčního) v k.ú. Zákoutí. Paní ░░░ má v současné době v pronájmu od města Jirkova část sousedního pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí. V minulosti byla k drobné stavbě vybudována přístavba, která se nachází právě na pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí. Přístavbu by chtěla paní ░░░ majetkoprávně vypořádat. Proto si podala žádost o prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí.

Odbor majetku města a útvar investic požádal o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí Lesy města Jirkova, p.o. Ředitel LmJ, p.o. s prodeje požadované části pozemku souhlasí.

Žádost byla doložena vyjádřením správců inženýrských sítí, z nichž vyplývá, že se na požadované části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí nenachází žádné inženýrské sítě.

Záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí za účelem majetkoprávního vypořádání přístavby drobné stavby bez čísla popisného na stavebním pozemku p.č. 89 v k.ú. Zákoutí byl schválen usnesením rady města č. 17/40/RM/2019 ze dne 16.12.2019. Záměr byl zveřejněn od 20.12.2019 do 7.1.2020. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Žadatelka doložila znalecký posudek na část pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Jirkov o výměře 25 m2. Znalecký posudek vyhotovil Ladislav Charvát. Byla určena jak cena vyhlášková tak i cena obvyklá. Vyhlášková cena byla určena na 3 920,- Kč (156,80 Kč/m2) a cena obvyklá byla stanovena na 4 000,- Kč (160,- Kč/m2). Dle schválených zásad pro pronájem a prodej nemovitostí je stanovena minimální cena 200,- Kč/m2.

Citace usnesení rady města č. 4/11/RM/2020 ze dne 22.4.2020:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 11/1 v k.ú. Zákoutí o výměře cca 25 m2 z důvodu majetkoprávního vypořádání přístavby drobné stavby bez čísla popisného na stavebním pozemku p.č. 89 v k. ú. Zákoutí paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a to za smluvní cenu 200 Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí žadatel. 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: