Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Zrušení usnesení ZM a prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města ruší

usnesení č. 5/2/ZM/2018 ze dne 21. 11. 2018.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov o výměře 644 m2 za účelem využívání zázemí domu čp. 1199 Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 1199, Jirkov , IČO 25462849, se sídlem Křižíkova 1199, Jirkov a to za cenu dle znaleckého posudku 400 Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

MěÚ Jirkov - odbor majetku města a útvar investic obdržel žádost vlastníků bytů v domě čp. 1199 v ul. Křižíkova - manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , manželů  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , všichni bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ a manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ o prodej části pozemku p.č. 1227 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zázemí domu čp. 1199. Žadatele na základě plné moci zastupuje paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .

Žadatelé mají v současné době pozemek v pronájmu.

Žádost o prodej části výše uvedeného pozemku p.č. 1227 v k.ú. Jirkov byla doložena výjádřením správců inženýrských sítí. Na požadovaném pozemku se nachází plynárenské zařízení provozované společností GridServices, s.r.o.; energetické zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s.; kanalizace DN 500 a vodovodní řad DN  500 ve správě SčVK, a.s.; síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a kabel veřejného osvětlení ve správě firmy Krušnohorské služby a.s.

Výše uvedený záměr byl schválen usnesením rady města č. 9/15/RM/2018 ze dne 30.4.2018. Zveřejnění tohoto záměru proběhlo od 4.5.2018 do 22.5.2018. Ve lhůtě zveřejnění nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Po doložení znaleckého posudku, kterým byla stanovena cena dle vyhlášky ve výši 200,- Kč/m2 a cena obvyklá ve výši 400,- Kč/m2, předložil odbor majetku města a útvar investic k projednání vlastní prodej. Usnesením rady města č. 4/33/RM/2018 ze dne 8.10.2018 byl prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov doporučen ke schválení zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov schválilo. Následně si žadatelé objednali vyhotovení geometrického plánu a začali si vyřizovat bankovní úvěr. Zjistili však, že by z hlediska schválení úvěru bylo výhodnější, pokud by pozemek kupovali jako společenství vlastníků. Proto si požádali o změnu a pozemek by chtěli odkoupit jako Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 1199, Jirkov (IČO 25462849), se sídlem Křižíkova 1199, Jirkov.

Citace usnesení rady města č. 25/5/RM/2020 ze dne 24.2.2020:

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 5/2/ZM/2018 ze dne 21. 11. 2018.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1227/1 v k.ú. Jirkov o výměře 644 m2 za účelem využívání zázemí domu čp. 1199 Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 1199, Jirkov , IČO 25462849, se sídlem Křižíkova 1199, Jirkov a to za cenu dle znaleckého posudku 400 Kč/m2. Při prodeji bude uplatněno DPH v souladu s legislativou platnou k datu prodeje pozemku. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: