Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 s účinností dne 10. 3. 2020 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 245 241,01 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:ředitel LMJ
Zpracovatel:Kateřina Routnerová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Lesy města Jirkova, příspěvková organizace žádá o převedení majetku pořízeného v roce 2019 do svého vlastnictví. Jedná se o majetek dle žádosti ze dne 10.3.2020, která je přílohou této zprávy.

Žádost o převedení do majetku je předpokládána dle § 27, odst. 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele. V příloze přikládáme žádost příspěvkové organizace a inventární seznamy.

Citace usnesení RM č. 10/11/RM/2020 ze den 22.4.2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností dne 10. 3. 2020 bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova v celkové účetní hodnotě 245 241,01  Kč do vlastnictví příspěvkové organizace města Jirkova se sídlem Boleboř 1, IČO 71232460, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: