Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Úpravy rozpočtu na rok 2020

Úpravy rozpočtu na rok 2020.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

v souvislosti s očekávaným výpadkem příjmů rozpočtu města Jirkova úpravu rozpočtu v roce 2020 následovně:

a) v oblasti provozních výdajů budou z rozpočtu města hrazeny pouze činnosti spojené s výkonem veřejné správy, výdaje spojené na zajištěné běžného provozu úřadu a fungování města, kdy každý výdaj bude posouzen z hlediska potřebnosti a nezbytnosti, dále budou hrazeny výdaje vyplývající z uzavřených smluv a objednávek, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací. V rámci běžných výdajů nebudou realizovány výdaje uvedené v příloze. Zodpovědní budou vedoucí odborů města,

b) v oblasti investic budou financovány všechny akce, které byly zahájeny. Akce uvedené v příloze nebudou v letošním roce realizovány. Zodpovědní budou vedoucí odborů města,

c) pro příspěvkové organizace platí stejná podmínka sledování potřebnosti a nezbytnosti výdajů, čerpání investičního a rezervního fondu bude podléhat schválení zřizovatele.

 

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Batrinová Lenka
Zpracovatel:Ing. Batrinová Lenka
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

úpravy se týkají výdajové části rozpočtu na rok 2020. 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:ve finančním výboru města dne 13.5. 2020, v RM dne 18.5. 2020
Přizváni: