Město Jirkov
Návrh usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 27.5.2020

Zrušení usnesení

I. Zastupitelstvo města ruší

své usnesení č.13/11/ZM/2019 v bodě X. ze dne 11.12.2019.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města Jirkova svým usnesením č. 13/11/ZM/2019 bod X. ze dne 11.12.2019 schválilo prodej části pozemku p.č. 1315/1 o výměře 763 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. ░░░░ ░░░░ ░░░ podali na město Jirkov odstoupení od žádosti na odkoupení pozemku.

Citace usnesení zastupitelstva města č. 13/11/ZM/2019 bod X. ze dne 11.12.2019

X. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1315/1 o výměře 763 m2 (oddělen geometrickým plánem č.3276-48/2019) v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

Citace usnesení rady města č. 6/12/RM/2020 bod X. ze dne 06.05.2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě X. ze dne 11.12.2019.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: