Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek uzavřenou mezi městem Jirkov a panem Karlem Matějkou, Lísková 1799, Kadaň, IČO 46737979.

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouva byla konzultována s externí právničkou, Mgr. Zdeňkou Batrinovou

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:


V rozpočtu města Jirkov je pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 590 tis. Kč na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek. Příjemcem je pan Karel Matějka, IČ: 46737979, bytem Kadaň, Lísková 1799. V příloze přikládáme návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují například výdaje (náklady) na:

úhradu elektrické energie, vody, sečení a mulčování trávy, vč. její likvidace, chemie pro bazénovou vodu, kontrolní odběry a rozbory bazénové vody, zajištění likvidace odpadu.

Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za  neuznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, rekonstrukce a opravy nemovitostí, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary. Dále nesmí být dotace použita na pořízení resp. opravy a rekonstrukce nemovitostí, na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěru a z půjček.

 

Více v přiložené smlouvě.

 

Rada města na svém jednání dne 25. 1. 2021 doporučila zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: