Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Program č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí a vzorů veřejnoprávních smluv.

 
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Veřejnoprávní smlouvy byly konzultovány s externí právničkou, Mgr. Zdeňkou Batrinovou

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Odbor vnitřní správy a rozvoje má na tento program v rozpočtu pro letošní rok stanovenou částku ve výši 800 tis. Kč. Oproti loňskému roku byl program ponížen o 100 tis. Kč. Jeho výše tak odpovídá výši z roku 2019, kdy byla výše finančních prostředků dostačující (jen pro úplnost uvádíme, že v tomto roce byl zůstatek finančních prostředků ve výši více než 90 tis. Kč). V roce 2020 byla výše zbývajících finančních prostředků ještě vyšší, avšak tento rok byl netypický z důvodu pandemie koronaviru. 

V rámci programu je možné podávat žádosti o dotaci na činnost a na projekt.


Žádosti mohou podávat organizace, spolky, sdružení či jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Jirkova v oblasti výchovy, kultury, zdravotnictví apod. K žádosti o poskytnutí dotace je nutné doložit předepsané náležitosti, které jsou v programu uvedené. Žádosti lze podávat v termínu od 29. 3. 2021 do 1. 11. 2021.


Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy (viz příloha) a lze ji použít jen na účel uvedený ve smlouvě. Stejně jako v předešlých letech, je v programu upraven okruh žadatelů tak, že nemohou žádat o dotaci na činnost a projekt ti, kteří jsou dotováni v tomto roce z rozpočtu města Jirkova.

 

Rada města na svém jednání dne 25. 1. 2021 doporučila zastupitelstvu města schválit Program č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt, včetně formulářů žádostí a vzorů veřejnoprávních smluv.

 

Materiál obsahuje:Příloha - Výzva Program č. 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt .pdf (Veřejná)
Příloha - Žádost o poskytnutí dotace na činnost Program č. 1/2021.pdf (Veřejná)
Příloha - Žádost o poskytnutí dotace na projekt Program č. 1/2021.pdf (Veřejná)
Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost Program č. 1/2021 (Veřejná)
Příloha - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na projekt Program č. 1/2021 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: