Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2021

Zařazení nové investiční akce "Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov" do rozpočtu města na rok 2021.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení investiční akce "Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov" do rozpočtu města na rok 2021 dle předložené zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Jitka Žemličková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě žádosti o dotaci, byl projekt "Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov", schválen výběrovou komisí řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 k financování.

Akce "Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov" je součástí rozpočtu města investičních akcí na rok 2021 tzv. "pod čarou".

Z tohoto důvodu je potřeba tuto akci zařadit do rozpočtu města pro rok 2021, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.

Akce musí být realizována o velkých prázdninách.

Předpokládané celkové náklady činí částku 7.170.668 Kč, ale odboru MMaÚI se z toho týká pouze:

  • instalace systému větrání (realizace díla) v předpokládané výši 6 578 595 Kč
  • technický dozor v předpokládané výši 121 000 Kč
  • případně výběrové řízení na dodavatele v předpokládané výši 60 500 Kč (této možnosti vyžít můžeme, ale nemusíme).

Po ukončení výběrového řízení budou známy skutečné náklady na realizaci stavby. Před uzavřením smlouvy o dílo budeme žádat o schválení finančních prostředků na uvedenou stavbu pro letošní rok. Rozpočet bude o tuto částku navýšen.

Dotace bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů.

 

Usnesení RM č. 23/2/RM/2021 ze dne 25.1.2021:

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit zařazení investiční akce "Vzduchotechnika v ZŠ Studentská, Jirkov" do rozpočtu města pro rok 2021 dle předložené zprávy.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: