Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej bytové jednotky v čp. 1715 v ul. Generála Svobody v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky░░░ I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░ m2,  ve. nadzemním podlaží, v čp. 1715, 1716, 1717, ul. Generála Svobody, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 416/36562 na společných částech budovy čp. 1715, 1716, 1717 a na pozemcích p. č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 k. ú. Jirkov, panu J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 91 701 Kč dle důvodové zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky░░ v sekci 1715 bytového domu čp. 1715, 1716, 1717 ul. Generála Svobody, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Bytový dům čp. 1715, 1716, 1717 stojí na pozemcích:

  • parcelní číslo 4274/11 k. ú. Jirkov o výměře 146 m2
  • parcelní číslo 4274/12 k. ú. Jirkov o výměře 135 m2
  • parcelní číslo 4274/13 k. ú. Jirkov o výměře 133 m2
  • parcelní číslo 4970 k. ú. Jirkov o výměře 19 m2 (pozemek není předmětem prodeje - není v majetku města)
  • parcelní číslo 4971 k. ú. Jirkov o výměře 64 m2 
  • parcelní číslo 4972 k. ú. Jirkov o výměře 3 m2 (pozemek není předmětem prodeje - není v majetku města)
  • parcelní číslo 4973 k. ú. Jirkov o výměře 52 m2   
  • parcelní číslo 4974 k. ú. Jirkov o výměře 68 m2

 

Stávající nájemník ░░░░ ░░░░ ░░ podal dne 13. 11. 2020 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 11/2020 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu ( 45 m2 x 2 000 Kč = 90 000 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (598m2 x 416/36562 x 250 Kč = 1 701 Kč).

V souladu se Zásadami doporučujeme zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytové jednotky ░░ v čp. 1715 v ul. Generála Svobody v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 416/36562 na společných částech budovy čp. 1715, 1716, 1717 a na pozemcích p. č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 k. ú. Jirkov stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu 91 701 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 6/30/RM/2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

 

Citace usnesení rady města č. 5/2/RM/2021 ze dne 25. 1. 2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky░░░ I. kategorie, o velikosti░░░ o celkové ploše░░░ ,  ve░░ nadzemním podlaží, v čp. 1715, 1716, 1717, ul. Generála Svobody, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 416/36562 na společných částech budovy čp. 1715, 1716, 1717 a na pozemcích p. č. 4274/11, 4274/12, 4274/13, 4971, 4973 a 4974 k. ú. Jirkov, panu J░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 91 701 Kč dle důvodové zprávy.
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: