Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej bytové jednotky v čp. 1277 v ul. Hornická v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky░░ , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2,  ve. nadzemním podlaží, v čp. 1277,1278 ul. Hornická, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 601/12028 na společných částech budovy čp. 1277, 1278 a na pozemcích p. č. 3824 a 3825 k. ú. Jirkov, pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za cenu 134 447 Kč dle důvodové zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky░░ v sekci 1277 bytového domu čp. 1277, 1278 ul. Hornická, Jirkov. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2 ve nadzemním podlaží.

Bytový dům čp. 1277,1278 stojí na pozemcích:
-    parcelní číslo 3824 k. ú. Jirkov o výměře 210 m2
-    parcelní číslo 3825 k. ú. Jirkov o výměře 210 m2.

Stávající nájemník ░░░░ ░░░░ podal dne 9. 11. 2020 žádost o odkoupení výše uvedené bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 11/2020 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen "Zásady"), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (64,6 m2 x 2 000 Kč = 129 200 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (420m2 x 601/12028 x 250 Kč = 5 247 Kč).

V souladu se Zásadami doporučujeme zastupitelstvu města ke schválení prodej  bytové jednotky ░░ v čp. 1277 v ul. Hornická v Jirkově, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 601/12028 na společných částech budovy čp. 1277, 1278 a na pozemcích p. č. 3824, 3825 k. ú. Jirkov stávajícímu nájemníkovi░░░░ ░░░░ ░ za cenu 134 447 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 7/30/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

 

Citace usnesení rady města č. 6/2/RM/2021 ze dne 25. 1. 2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č., I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░ m2,  ve nadzemním podlaží, v čp. 1277,1278 ul. Hornická, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 601/12028 na společných částech budovy čp. 1277, 1278 a na pozemcích p. č. 3824 a 3825 k. ú. Jirkov, pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za cenu 134 447 Kč dle důvodové zprávy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: