Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej bytové jednotky v čp. 1656, ul. Krušnohorská v Jirkově

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky ░░░ , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░  m2,  v░░░░ ░ nadzemním podlaží, v čp. 1656, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 969/43175 na společných částech budovy sekce 1655, 1656, 1657 a na pozemcích p. č. 4816, 4817, 4818 a 4819 k. ú. Jirkov, pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 204 417 Kč, dle důvodové zprávy.
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Jaroslava Richterová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem bytové jednotky ░░░ u bytového domu čp. 1656, ul. Krušnohorská v Jirkově. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie, o velikosti ░░ v nadzemním podlaží o celkové ploše  ░░░  m.

Bytový dům čp. 1655, 1656, 1657 stojí na pozemcích:

  •  p. č. 4816 o výměře 238 m2
  • p. č. 4817 o výměře 219 m2
  • p. č. 4818 o výměře 18 m2
  • p. č. 4819 o výměře 241 m2.

Stávající nájemkyně p. ░░░░ ░░░░ ░  podala dne 18. 11. 2020 žádost o odkoupení bytové jednotky.

Prodejní cena bytové jednotky je stanovena dle vnitřního předpisu č. 11/2020 - Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově (dále jen Zásady), tj. 2 000 Kč/m2 plochy bytu (100,2 m2 x 2 000 Kč = 200 400 Kč) a 250 Kč/m2 podílu plochy pozemků pod bytovým domem (716 m2 x 969/43175 x 250 Kč = 4 017 Kč).

V souladu se Zásadami doporučujeme zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky ░░░ , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░  m2,  v 5. nadzemním podlaží, v sekci čp. 1655,1656, 1657 ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 969/43175 na společných částech budovy čp. 1655, 1656, 1657 a na pozemcích p. č. 4816, 4817, 4818 a 4819 k. ú. Jirkov stávající nájemkyni paní ░░░░ ░░░░ ░  za cenu 204 417 Kč.

Záměr prodeje bytové jednotky byl schválen radou města usnesením č. 8/30/RM/2020 ze dne 7. 12. 2020. Záměr prodeje bytové jednotky byl zveřejněn od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

 

Citace usnesení rady města č. 7/2/RM/2021 ze dne 25. 1. 2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. ░░ , I. kategorie, o velikosti ░░ , o celkové ploše ░░░  m2,  v  nadzemním podlaží, v čp. 1656, ul. Krušnohorská, Jirkov, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 969/43175 na společných částech budovy sekce 1655, 1656, 1657 a na pozemcích p. č. 4816, 4817, 4818 a 4819 k. ú. Jirkov, pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za cenu 204 417 Kč, dle důvodové zprávy.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: