Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej části pozemku p.č. 405/1 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 405/1 o výměře přibližně 70 m2  v k.ú. Jirkov za účelem zřízení zahrádky
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 405/1 v k.ú.Jirkov o výměře 1035 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Pozemek je situován za domem čp. 940 a čp. 941 v ulici Budovatelů. Pozemek je užíván na základě nájemní smlouvy vlastníky bytových jednotek v těchto domech. Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ podal žádost o odkoupení části tohoto pozemku o výměře 75 m2 za účelem využití zahrádky. Žadatel je jedním z nájemců tohoto pozemku. K záměru prodeje se vyjádřil stavební úřad. Dle sdělení SÚaŽP k možnosti prodeje  části tohoto pozemku z hlediska územního plánu je pozemek začleněn do ploch bydlení městského typu , plochy sídlištní a doprovodné zeleně. Prodej do vlastnictví fyzické osoby není doporučen.

Citace usnesení rady města č. 11/1/RM/2021 ze dne 11.1.2021: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 405/1 o výměře přibližně 70 m2  v k.ú. Jirkov za účelem zřízení zahrádky

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: