Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Prodej pozemků v k.ú. Jirkov - lokalita Na Skalce

I. Zastupitelstvo města ruší

své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě VII. ze dne 11. 12. 2019.

II. Zastupitelstvo města ruší

své usnesení č. 8/15/ZM/2020 v bodě X. ze dne 16. 9. 2020.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1325/24 o výměře 727 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za smluvní cenu včetně DPH 1477,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1325/12 o výměře 663 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1178,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

V. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1325/18 o výměře 629 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1520,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.

VI. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1325/22 o výměře 621 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby objektu sloužícího k bydlení ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za smluvní cenu včetně DPH 1614,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude zřízeno předkupní právo. Součástí kupní ceny je přípojka vody a kanalizace.
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo města Jirkova svým usnesením č. 13/11/ZM/2019 v bodě VII. ze dne 11.12.2019 schválilo prodej části pozemku p.č. 1325/7 o výměře 727 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1251,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. ░░░░ ░░ od podané nabídky na koupi pozemku odstoupil. Citace usnesení rady města č. 3/30/RM/2020 ze dne 7.12.2020: II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 13/11/ZM/2019 v bodě VII. ze dne 11. 12. 2019.

Zastupitelstvo města Jirkova svým usnesením č. 8/15/ZM/2020 v bodě X. ze dne 16.9.2020 schválilo prodej pozemku p.č. 1325/16 o výměře 1048 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za smluvní cenu včetně DPH 1110,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. ░░░░ ░░░ odstoupil od podané nabídky na prodej pozemku. Usnesení RM ze dne 8.2.2021 bude okomentováno ústně.

Město Jirkov zveřejnilo záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Na Skalce formou obálkové metody - III.kolo. Celkem bylo nabídnuto k prodeji 15 pozemků. Pravidla pro prodej pozemků v lokalitě Na Skalce umožňují každému zájemci podat dvě nabídky, přičemž jedna osoba může koupit pouze jeden pozemek. Celkem bylo podáno sedmdesát tři nabídek. Zatím byly potvrzeny nabídky na čtyři pozemky. V případě více zájemců o pozemek rozhodovala výše nabídnuté ceny. Minimální prodejní cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 1106,- Kč včetně DPH.  Výběrová komise provedla posouzení podaných nabídek dne 1.2.2021. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova od 28.12.2020 do 29.01.2021. Usnesení rady města ze dne 8.2.2021 bude okomentováno ústně.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: