Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1123 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 1123 o výměře přibližně 650 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby rodinného domu z důvodu nepřípustnosti stavby podle územního plánu
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č.1123 v k.ú. Jirkov o výměře 1851 m2 vedený v katastru nemovitostí jako zahrada. Na město Jirkov byla doručena žádost o odkoupení části tohoto pozemku o výměře přibližně 650 m2 za účelem výstavby rodinného domu. Žádost podali manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Na užívání části pozemku je uzavřena pachtovní smlouva s panem ░░░░ ░░ . Územním plánem města Jirkova je tento pozemek začleněn do ploch individuální rekreace - zahrádkářské osady. Záměr výstavby rodinného domu je v tomto území nepřípustný. Město Jirkov v současné době nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domů v jiné lokalitě.

Citace usnesení rady města č. 12/2/RM/2021 ze dne 25.1.2021:  I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat část pozemku p.č. 1123 o výměře přibližně 650 m2 v k.ú. Jirkov za účelem výstavby rodinného domu z důvodu nepřípustnosti stavby podle územního plánu

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: