Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Dotace sportovním organizacím a jednotlivcům

Návrh na poskytnutí dotací sportovním organizacím a jednotlivcům na rok 2021.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace v rámci Programu č. 2/2021 - Podpora sportovních organizací:

 

a)    Šachový klub Slovan Jirkov z.s., IČ 01939807, dotaci na činnost ve výši 13 000 Kč,
b)    Volejbalový klub Jirkov, z.s., IČ 46789804, dotaci na činnost ve výši  944 000 Kč,
c)    Florbal Jirkov z.s., IČ 05165521, dotaci na činnost ve výši  350 000 Kč,
d)    Klub stolního tenisu Jirkov z.s., IČ 65080131, dotaci na činnost ve výši 125 000 Kč,
e)   Lyžařský klub Jirkov, z.s., IČ 47793015, dotaci na činnost ve výši  290 000 Kč a dotaci na modernizaci   tyčového sněžného děla ve výši 80 000 Kč,
f)     Tenisový klub JIRKOV, z. s., IČ 26534258, dotaci na činnost ve výši 359 000 Kč,
g)    1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s., IČ 47795883, dotaci na činnost ve výši 70 000 Kč a dotaci na investice ve výši 155 000 Kč (studie /projekt/ zavlažování fotbalového hřiště a nákup zahradního traktoru),
h)    SK Ervěnice - Jirkov z.s., IČ 47797967, dotaci na činnost ve výši  944 000 Kč,
i)     Sportovní klub policie Hvězda Jirkov, IČ 26541254, dotaci na činnost ve výši  50 000 Kč,
1)    Slívová Jana, ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , dotaci na činnost ve výši 20 000 Kč.
 Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:
Na vědomí:Finančnímu výboru a Kulturní, školské, sociální a sportovní komisi
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov každoročně vyhlašuje program na podporu sportovních organizací a jednotlivců ve městě Jirkov.

Pro letošní rok byla v rozpočtu města na tento program  vyčleněna částka ve výši 3,4 mil. Kč. Původně se jednalo o částce 3,3 mil Kč, ale jelikož dvě sportovní organizace, které si v tomto programu dosud nežádaly (Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV a Street Hard Workers, z.s.) avizovaly, že v letošním roce budou žádat o poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního titulu, byla částka navýšena na uvedených 3,4 mil. Kč.

Referentka správy dotací zástupce obou organizací telefonicky vyrozuměla a  upozornila je, že je nutné splnit všechny podmínky vyhlašovaného programu (např. doplnění názvu sportovní organizace o slovo "Jirkov", o zapsání organizace do ČUS aj.) 

Obě organizace sdělily, že do doby, než bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace (4. 1. - 11. 1. 2021), splní všechny podmínky programu.

K dnešnímu dni tak neučinily (ani jedna organizace není zapsána v ČUS, Street Hard Workers, z.s. nemá v názvu uvedeno slovo "Jirkov"). O poskytnutí dotace si žádná  z těchto dvou organizací nepožádala. 

Částka 3,4 mil Kč byla mezi ty, kteří si požádali (a splnili všechny podmínky programu) rozdělena beze zbytku.
 
Stejně jako v minulém roce, byla také letos, v rámci Programu č. 2/2021 jedna žádost současně na činnost a zároveň na investice. 
Celkem bylo v rámci programu podáno 10 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 3 žádosti byly současně na tzv. investice:
 
a) 1. SK Jirkov žádá o poskytnutí dotace na zpracování studie / projektu, určeného na zavlažování fotbalového hřiště a dále na pořízení nového zahradního traktůrku. Celkem na investice ve výši 180 tis. Kč. Pokud zastupitelstvo města schválí navrhovanou částku ve výši 225 tis. Kč, požaduje p. Ing. Urban, předseda klubu použít 70 tis. Kč na činnost a 155 tis. Kč na investice.                                 
 
b) Lyžařský klub požádal o poskytnutí dotace ve výši 371 890 Kč na opravu střechy strojovny a velkého vleku. Po sdělení, že návrh rozdělení dotací je pro LK ve výši 370 tis. Kč, sdělil Ing. Procházka, prezident klubu, že pokrytí zbytku investice z vlastních zdrojů je pro klub nereálné a rád by využil 80 tis. Kč z dotace na modernizaci tyčového sněžného děla.  
Na základě tohoto opravil svoji žádost. Původní žádost zněla na 883 890 Kč (512 tis. na činnost a 371 890 Kč na zmiňovanou investici). Dle programu je v případě dodavatelsky nutných prací požadováno přiložit k žádosti minimálně 3 poptávky. Jelikož se jedná o jediné zastoupení výrobce v ČR, není v možnostech klubu danou podmínku splnit. Návrh rozdělení dotace: 290 tis. Kč na činnost a 80 tis. Kč na modernizaci tyčového sněžného děla.
 
c) SK Ervěnice mají v žádosti uvedeny tři investice:                    
      1)  na přestavbu kabin a sociálního zázemí areál Mostecká 300 tis. Kč,            
      2)  zázemí pro rozhodčí areál Mostecká 100 tis. Kč,            
      3)  na rekonstrukci kabin mládeže Mostecká 75 tis. Kč.    

Klub nedoložil potřebné přílohy, dle žádosti se jedná o "vizi na letošní rok, dle financí se bude nebo nebude realizovat".

SK Ervěnicím není možné poskytnout dotaci na investice, jelikož klub nesplnil všechny podmínky vyhlášeného programu, konkrétně nedoložil potřebné žádosti (doklad o vlastnictví, fotodokumentaci majetku před opravou nebo rekonstrukcí, neuvedl podrobný popisu účelu investic, předpokládanou výší finančních nákladů a přehled dotací na investice poskytnuté městem Jirkov za uplynulých 5 let, při dodavatelsky nutných pracích vyčíslení nákladů a doložení min. 3 poptávek, stačí zaslaných e-mailem).
 
Ostatní požadované přílohy (týkající se žádosti o poskytnutí dotace na činnost, byly klubem doloženy).                    
 
 
 
 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: