Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provoz a činnost Galerie Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - Mlýnský spolek, z.s., IČ:26533405.




Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Doksanská Ilona
Zpracovatel:Eliška Broumská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návrhu rozpočtu města Jirkov je pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 140 000 Kč na činnost a provoz Galerie Jirkov, kdy příjemcem dotace je Mlýnský spolek, z.s., IČ: 26533405, zastoupen JUDr. Hanou Zvalovou. Výše dotace he stejná jako v roce 2020.

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

a) úhrada energií spojených s provozem Galerie Jirkov

b) spotřební materiál související s úsporami energií (např. LED žárovky), potřeby nezbytné pro pořádání výstav a vernisáží (např. papírenské zboží, spojovací materiál, dekorace apod.), náklady na propagaci Galerie Jirkov, technické zabezpečení objektu (např. kamery, hlásiče apod.), náklady na údržbu překračující běžnou údržbu a úklid (např. malířské barvy a potřeby pro vymalování interiérů, nátěrový materiál aj.)

c) a ostatní výdaje (náklady) musí být dopředu projednány s referentem na odboru kancelář úřadu.

Uznatelné výdaje musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za neuznatelné výdaje (náklady) se považují výdaje (náklady) na:

dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, úhrady mezd, platů. Dále nesmí být dotace použita na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu.

 

Přílohou této zprávy je smlouva a žádost o poskytnutí dotace.

 

Znění usnesení Rady města Jirkova ze dne 8. 2. 2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - Mlýnský spolek, z.s., IČ: 26533405.

 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: