Město Jirkov
Návrh usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 17.2.2021

Bezúplatný převod pozemků p.č. 3545/1 a p.č. 3545/4 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 3545/1 a p.č. 3545/4 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 97/2020 včetně schvalovací doložky
Dana Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spravuje pozemky ve vlastnictví České republiky p.č. 3545/1 o výměře 628 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň a p.č. 3545/4 o výměře 85 m2 vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň v k.ú. Jirkov. Pozemky se nachází v zastavěném území obce. Na pozemku se nachází veřejná zeleň za garážemi na pozemku p.č. 3545/1 a zeleň před domem čp. 1254 v ulici Studentská na pozemku p.č. 3545/4. K převáděnému majetku bude zřízeno věcné právo. Omezení je v užívání pozemku pouze ve veřejném zájmu, nelze jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva. Dle zákona č. 219/2000 Sb. pozemek splňuje podmínku pro bezúplatný převod na obec.

Citace usnesení rady města č. 20/1/RM/2021 ze dne 11.1.2021:  I. Rada města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3545/1 a p.č. 3545/4 v k.ú. Jirkov ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 97/2020 včetně schvalovací doložky

 

Materiál obsahuje:Příloha - snímek (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: