Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Prodej pozemku p. č. 2009/28 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p. č. 2009/28 v k.ú. Jirkov o výměře 29 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu ke garážím na pozemcích p. č. 2009/17 a 2009/18 v k.ú. Jirkov společnosti UNISERVIS-REALITY s.r.o. ,IČO 25000683, se sídlem Jaroslava Seiferta 2179, Most a to za smluvní cenu 240,- Kč/m2  + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku. 
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

MěÚ Jirkov - odbor majetku města a útvar investic obdržel žádost firmy UNISERVIS-REALITY s.r.o. (IČO 25000683), se sídlem Jaroslava Seiferta 2179, Most o prodej pozemku p.č. 2009/28 v k.ú. Jirkov o výměře 29 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu ke garážím na pozemcích p.č. 2009/17 a 2009/18 v k.ú. Jirkov. Protože v této lokalitě mají všichni vlastníci přístup ke garážím odkoupený, požádala i firma UNISERVIS-REALITY s.r.o. o odkoupení přístupu. Záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 2009/28 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu ke garážím byl schválen usnesením rady města. Záměr byl zveřejněn a ve lhůtě zveřejnění nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Dle vyjádření správců inženýrských sítí se na pozemku p.č. 2009/28 v k.ú. Jirkov nenachází žádné inženýrské sítě.

Pozemek byl restitučně prošetřen. Bylo zjištěno, že zde nebyly uplatněny žádné restituční nároky. 

Žadatel byl vyzván k předložení znaleckého posudku. V současné době byl znalecký posudek předložen. Znaleckým posudkem byla stanovena cena dle vyhlášky ve výši 195,86 Kč/m2 a cena obvyklá ve výši 240,- Kč/m2

Žádost o prodej pozemku p.č. 2009/28 v k.ú. Jirkov byla podána ještě před účinností nových Zásad pro prodeje nemovitostí. 

 

Citace usnesení rady města č. 13/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021:

Rada města schvaluje prodat pozemek p. č. 2009/28 v k.ú. Jirkov o výměře 29 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání přístupu ke garážím na pozemcích p. č. 2009/17 a 2009/18 v k.ú. Jirkov společnosti UNISERVIS-REALITY s.r.o. ,IČO 25000683, se sídlem Jaroslava Seiferta 2179, Most a to za smluvní cenu 240,- Kč/m + náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku. 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: