Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Záměr prodeje pozemku p.č. 631/1 v k. ú. Mezihoří u Chomutova

I. Zastupitelstvo města neschvaluje

záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 631/1 o výměře 1967 m2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova 
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Mezihoří u Chomutova o výměře 1967 m2 vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Na město Jirkov byly doručeny čtyři žádosti o odkoupení tohoto pozemku. Část pozemku zasahuje i před rekreační objekt na sousední parcele. Vlastník nemovitosti požádal o odkoupení této části pozemku. K žádosti o prodej se vyjádřil ředitel LMJ p.o. Pozemek je zahrnutý v půdním bloku na čerpání dotace na sekání horských luk a jeho stanovisko k případnému prodeji je negativní. Územním plánem obce Blatno je tento pozemek zařazen do plochy pro rodinnou rekreaci. Přístup na pozemek je z pozemku p.č. 853/1 v k.ú. Mezihoří u Chomutova, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Na pozemku se nenachází žádné sítě. Část pozemku zasahuje i před rekreační objekt na sousední parcele. Vlastník nemovitosti požádal o odkoupení této části pozemku. Zastupitelstvo města již v minulosti projednávalo prodej tohoto pozemku a usnesením č. 10/9/ZM/2019 nebyl záměr prodeje schválen. OMMaÚI navrhuje tak jako i v jiných horských oblastech ponechat pozemek ve vlastnictví města.

Citace usnesení rady města č. 9/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021: I. Rada města neschvaluje záměr města Jirkova prodat pozemek p.č. 631/1 o výměře 1967 m2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: