Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Prodej části pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej části pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 250 m(přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) za účelem využití zázemí k domu čp. 1081 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za smluvní cenu 500,- Kč/m+ náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemku p.č. 2456/1 o výměře 896 m2 v k.ú. Jirkov, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Na užívání části pozemku o výměře 410 m2 je s vlastníky nemovitosti čp. 1081 uzavřena nájemní smlouva za účelem využití zázemí k bytovému domu. O odkoupení pozemku požádal jeden ze tří spoluvlastníků bytového domu manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Žadatelé jsou vlastníky 1/2 poloviny domu. Ostatní spoluvlastníci byli vyzváni, aby se k případnému prodeji pozemku vyjádřili.  Se záměrem prodeje v rozsahu podané žádosti souhlasí. Na pozemek zasahuje ochranné pásmo dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Znalec stanovil cenu v místě a čase obvyklou 500,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období 14.10. - 1.11.2021. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č.15/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021: I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2456/1 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 250 m(přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) za účelem využití zázemí k domu čp. 1081 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za smluvní cenu 500,- Kč/m+ náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: