Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Žádost o návratnou finanční výpomoc pro SK Ervěnice - Jirkov z.s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návratnou finanční výpomoc SK Ervěnicím Jirkov, z.s., IČ 47797967, se sídlem Žižkova 1399, 431 11 Jirkov, na renovaci šaten mládeže na hřišti v Žižkově ulici. Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu města Jirkova, z Fondu rezerv a rozvoje. Splácení návratné finanční výpomoci bude probíhat formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 000 Kč po dobu maximálně 5 let od zahájení data splácení. Splácení bude zahájeno v dubnu 2022. 

II. Zastupitelstvo města schvaluje

smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, mezi městem Jirkov a SK Ervěnicemi - Jirkov z.s., se sídlem Žižkova 1399, 431 11 Jirkov, IČ 47797967 na částku 300 tis. Kč.

 

nebo

 

III. Zastupitelstvo města neschvaluje

návratnou finanční výpomoc SK Ervěnicím Jirkov, z.s., IČ 47797967, se sídlem Žižkova 1399, 431 11 Jirkov, na renovaci šaten mládeže na hřišti v Žižkově ulici.
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Petra Laxová
Vyjádření:

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci konzultována s externí právničkou, Mgr. Zdeňkou Batrinovou

Na vědomí:OF
FV
Předpokládaná doba trvání:00:15
Text důvodové zprávy:

SK Ervěnice - Jirkov z.s., IČ 47797967, se sídlem Žižkova 1399, 431 11 Jirkov žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 300 tis. Kč určenou na renovaci šaten mládeže na hřišti v Žižkově ulici.
 
Dle sdělení předsedy spolku, p. Martina Schatze, jsou šatny ve špatném stavu, je zde potřeba zrenovovat podlahy, stropy, stěny, elektroinstalaci, osvětlení apod.
 
Zapsaný spolek podal žádost o návratnou finanční výpomoc dne 18. 10. 2021 (sepsána dne 15. 10. 2021 jako Žádost o příspěvek na údržbu). Jelikož ale žádost neobsahovala všechny potřebné údaje (dle zákona) a také nebyl znám konkrétní účel použití dotace (bylo uvedeno "na správu a údržbu majetku"), byl p. Schatz, předseda spolku vyzván, aby žádost přepracoval. Toto učinil dne 22. 11. 2021.


Následně byla žádost předána FV k vyjádření. Členové finančního výboru požádali o doložení některých podkladů (např. aktuální rozvahu, aktuální výkaz zisků a ztrát, rozpočet prací, fotodokumentaci  před renovací).

Pan Schatz poskytl položkový rozpočet (viz příloha), přičemž uvedl, že renovaci chtějí udělat svépomocí. Dle vyjádření p. Schatze se na renovaci šaten budou také podílet svými prostředky, vzhledem ke  zvyšování  cen materiálu, nejsou v současné době schopni odhadnout v jaké výši.

Ostatní podklady do doby sepsání návrhu do RM p. Schatz nedoložil. Těsně před jednáním FV, v době, kdy již probíhalo jednání rady města, zaslal fotografie (viz příloha) a vyjádření (také přílohou).

FV žádost projednal na svém jednání dne 6. 12. 2021.  FV  nedoporučuje zastupitelstvu města schválit návratnou finanční výpomoc SK Ervěnicím Jirkov, z.s. na renovaci šaten mládeže na hřišti v Žižkově ulici, jako důvod uvedl nedoložení potřebných podkladů. Více vyjádření p. Bc. Babky, předsedy FV.
 
SK Ervěnice - Jirkov z.s. mají (dle OF) předchozí NFV splacenou, přičemž v letošním roce v období leden až září uhradili 45 tis. Kč, a dne 13. 9. 2021 uhradili jednorázově 85 tis. Kč, čímž NFV splatili.
Po dohodě s finančním odborem je možné finanční prostředky poskytnout z Fondu rezerv a rozvoje.
Podmínky splácení - formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 000 Kč po dobu maximálně 5 let od zahájení data splácení. Splácení bude zahájeno v dubnu 2022.

 
V případě, že bude NFV zapsanému spolku SK Ervěnice - Jirkov poskytnuta, je nezbytné navýšit rozpočet OVSaR, návrh na zvýšení rozpočtu byl OF předán.
 
 
Rada města projednala žádost o NFV na svém jednání, konaném dne 6. prosince 2021, kde doporučila pozvat na jednání zastupitelstva města pana Martina Schatze, předsedu spolku, aby svoji žádost odůvodnil.

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: