Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Prodloužení plánovací smlouvy s firmou KROSS REAL s.r.o. a uplatnění sankcí

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě uzavřené dne 24.6.2014 mezi městem Jirkov a firmou KROSS REAL s.r.o. (IČO 24227013) se sídlem Krátká 13, Šipší, Kutná Hora, kterým budou prodlouženy termíny plnění do 31.12.2023 s tím, že město Jirkov uplatní sankce vůči firmě KROSS REAL s.r.o. dle čl. VIII ve výši 100.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. 
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Kamila Rasochová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Usnesením zastupitelstva města č.19/27/ZM/2014 ze dne 26.3.2014 bylo schváleno uzavření Plánovací smlouvy mezi městem Jirkov a firmou KROSS REAL s.r.o. Smlouva byla uzavřená dne 24.6.2014 a dne 29.2.2016 byl uzavřen dodatek č. 1. Dne 19.6.2019 byl uzavřen Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě. Uzavřením smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je s firmou KROSS REAL s.r.o. řešena výstavba komunikace a inženýrských sítí pro novou lokalitu rodinných domů v k.ú. Březenec. Dle čl. V. výše uvedené plánovací smlouvy a dodatků č. 1 a 2 měla být veškerá infrastruktura vybudována v termínu 12/2021, což se nestalo. 

Dle informací firmy SINGS projekční ateliér, s.r.o. , která na základě plné moci  zastupuje firmu KROSS REAL s.r.o. byly stavební práce zahájeny v letošním roce. Dokončení všech prací však do prosince 2021 firma KROSS REAL s.r.o. nestihne, proto byla podána žádost o prodloužení termínu plnění do 12/2023 ještě před uplynutím  termínu dokončení stavby dle Dodatku č. 2.  

Navrženým Dodatkem č. 3, který je přílohou této zprávy by byly prodlouženy termíny plnění do 31.12.2023 a současně zde bude ošetřeno uplatnění sankce dle č. VIII původní Plánovací smlouvy. Sankce jsou navrženy ve výši 100.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. 

 

Citace usnesení rady města č. 12/26/RM/2021 ze dne 6.12.2021:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě uzavřené dne 24.6.2014 mezi městem Jirkov a firmou KROSS REAL s.r.o. (IČO 24227013) se sídlem Krátká 13, Šipší, Kutná Hora, kterým budou prodlouženy termíny plnění do 31.12.2023 s tím, že město Jirkov uplatní sankce vůči firmě KROSS REAL s.r.o. dle čl. VIII ve výši 100.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. 

 

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: