Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Bezúplatný převod pozemku p.č. 6125/342 v k.ú.Chomutov I.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 6125/342 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 146/2021 včetně schvalovací doložky
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Na město Jirkov byla doručena nabídka na bezúplatný převod pozemku p.č. 6125/342 o výměře 77 m2 v k.ú. Chomutov I. vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Na pozemku se nachází těleso místní komunikace zařazené do pasportu komunikací Města Jirkova jako místní komunikace III. třídy pod označením 204c. Z důvodu majetkového vypořádání vlastnictví pozemku pod stavbou bylo radou města Jirkova usnesením č. 18/21/RM/2021 ze dne 4.10.2021 schváleno podání žádosti o převod. Pozemek se na město Jirkov převádí bezúplatně bez dalšího omezení. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle zákona č. 219/2000 Sb. v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Citace usnesení rady města č. 11/26/RM/2021 ze dne 6.12.2021I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 6125/342 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví města Jirkova a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 146/2021 včetně schvalovací doložky

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: