Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby

Návrh dodatku č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby uzavřené dne 19. 12. 2017 mezi městem Jirkov a Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby - v předloženém znění
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Ing. Lenka Pfafflová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Na základě usnesení ZM č. 14/25/ZM/2017 byla dne 19. 12. 2017 uzavřena "Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území města Jirkov a o kompenzaci za tyto služby" (dále jen "smlouva"), a to na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Smlouva obsahuje mj. závazek obou smluvních stran uzavřít pro každý příslušný rok dodatek ke smlouvě, ve kterém budou aktualizována vybraná ustanovení - zejména určení a rozsah veřejných služeb, výše kompenzace na příslušný rok a jízdní řády.

V návrhu dodatku č. 4 je odhadovaná výše kompenzace pro rok 2022 stanovena na 16.104.710,- Kč. Pro rok 2021 byla stanovena výše kompenzace na 16.090.040,- Kč, tzn. že pro rok 2022 je počítáno s navýšením kompenzace o 14.670,- Kč.

Návrh dodatku č. 4 tedy řeší:

a) stanovení výše odhadované kompenzace pro rok 2022

b) aktualizaci jízdních řádů MHD (příloha č. 1)

c) aktualizaci výchozího finančního modelu plánovaných nákladů, výnosů a čistého příjmu, a to jak pro veřejnou linkovou dopravu - městskou autobusovou dopravu, tak pro veřejnou drážní osobní dopravu trolejbusovou (přílohy č. 3a a 3b)

d) aktualizaci výchozího modelu provozních aktiv, a to jak pro veřejnou linkovou dopravu - městskou autobusovou dopravu, tak pro veřejnou rážní osobní dopravu trolejbusovou (přílohy č. 4a a 4b)

V rámci aktualizace jízdních řádů dochází zejména k úpravě na lince č. 13 - komentář k navrženým změnám je uveden v návrhu jízdních řádů jako součást přílohy č. 1.


Usnesení rady města ze dne 6. 12. 2021:

Bude okomentováno ústně.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: