Město Jirkov
Návrh usnesení
24. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.12.2021

Prodej pozemku p. č. 2034/2 a p. č. 2040 v k. ú. Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků p. č. 2034/2 o výměře 99 m2  a p.č. 2040 o výměře 14 m2 v k. ú. Jirkov za účelem využití rozšíření zázemí k domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ Jirkov za smluvní cenu 480,- Kč/m+ náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.
Dana Havlátková Jurštaková
místostarostka města Jirkova
Mgr. Darina Kováčová, MBA
starostka města Jirkova
Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Danuše Burianová
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Město Jirkov je vlastníkem pozemků p.č. 2034/2 o výměře 99 m2 a  pozemku p.č 2040 o výměře 14 m2 vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú. Jirkov. Pozemky se nachází v ulici Zaječická. Jsou využívány na základě nájemní smlouvy vlastníky sousední nemovitosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Jirkov jako zahrada u domu. Na odbor majetku města byla doručena žádost ░░░░ ░░░░ ░░░ o odkoupení těchto pozemků za účelem sjednocení vlastnictví užívaných pozemků. Na pozemcích se nenachází žádné inženýrské sítě. Pro stanovení ceny pozemku byl vypracován znalecký posudek. Znalec stanovil cenu v místě a čase obvyklou 480,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města Jirkova v období 16.8. - 2.9.2021. Po dobu zveřejnění nebyly podány žádné námitky.

Citace usnesení rady města č.14/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021:  I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2034/2 o výměře 99 m2  a p.č. 2040 o výměře 14 m2 v k. ú. Jirkov za účelem využití rozšíření zázemí k domu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Jirkov za smluvní cenu 480,- Kč/m+ náklady spojené s prodejem. Při prodeji pozemku bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemku.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: