Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

§44 zákona č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
I. Zastupitelstvo města neschvaluje

pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov na návrh týkající se pozemků p.č. 1316, 1317/1, 1317/2, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2 vše v k.ú. Jirkov a změny plochy jejich funkčního využití "VZ-území zemědělské výroby" na plochu funkčního využití "bydlení městské".


Předkladatel:Ing. Pavel Urban
Zpracovatel:Ing. Pavel Urban
Vyjádření:

Ne

Na vědomí:Ne
Předpokládaná doba trvání:00:05
Materiál obsahuje:
Materiál projednán:určený zastupitel pro nový ÚP jirkov
Úřad územního plánování
Přizváni:Nikdo