Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2023

I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov ve výši 650 000 Kč, provozovateli Suporta Management s.r.o., IČO 09365095.


Předkladatel:Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
Zpracovatel:Eliška Broumská
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

V návrhu rozpočtu města Jirkova je pro letošní rok vyčleněná částka ve výši 650 000 Kč na činnost a provoz Kina Jirkov, příjemcem je Suporta Management s.r.o., IČ 093 65 095, zastoupené jednatelem Jakubem Jenčem. 

 

Za uznatelné výdaje (náklady) se považují například výdaje (náklady) na:

úhradu energií, půjčovné, vydání propagačních materiálů, pronájem prostor potřebných k zajištění činnosti, vydání publikace či tiskoviny, technické zabezpečení akce, dopravu, nákup spotřebního materiálu, odměny za umělecká představení, vodné/stočné, odpady, technické zabezpečení objektu (resp. napojení na hlídání objektu Městskou policií, licenční poplatky na software (software klíčový pro provoz kina, resp. pokladní systém Ticketware a distribuční systém Disfilm).

Uznatelné výdaje (náklady) musí mít vztah k dotované činnosti, musí splňovat kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, jsou prokazatelně vynaloženy příjemcem dotace, nastaly v "uznatelném" období a jsou označeny jako položky hrazené z dotace.

 

Za neuznatelné výdaje (náklady) se považují zejména výdaje (náklady) na:

dlužný úrok, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, rekonstrukce a opravy nemovitostí, ztráty z devizových kurzů, náklady na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti, daně s výjimkami DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, úhrady mezd, platů. Z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou u sportovních, uměleckých a podobných soutěží pro děti a mládež. Dále nesmí být dotace použita na pořízení resp. opravy a rekonstrukce nemovitostí, na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěru a z půjček.
 

Přílohou této zprávy je žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

 

 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: