Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Prodej podílu na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967, 4969

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prodej podílu o velikosti 624/27943 na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967, 4969  v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1713, 1714 v ul. Generála Svobody, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 7 717,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Při prodeji pozemků bude uplatněno DPH v souladu s platnou legislativou k datu prodeje pozemků.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Vojtěch Gobbi DiS.
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  podal na Městský úřad Jirkov žádost o prodej podílu o velikosti 624/27943 na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967, 4969 v k.ú. Jirkov z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1713, 1714 v ul. Generála Svobody, Jirkov, ve kterém se nachází bytová jednotka č. 1713░░ , kterou pan ░░░░ ░░ vlastní.

 

Za účelem stanovení kupní ceny pozemků byl vypracován znalecký posudek, na základě kterého byla stanovena cena pozemku ve výši 1 100 Kč/m2. Smluvní kupní cena bude stanovena na základě velikosti podílu na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967, 4969 v k.ú. Jirkov a na základě nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku. V případě pana ░░░░ ░░  je smluvní kupní cena stanovena ve výši 7 717,- Kč (částka ve výši 7 566,- Kč za podíl na pozemcích a částka ve výši 151,- Kč za zpracování znaleckého posudku).

 

Usnesením Rady města Jirkova č. 9/2/RM/2022 ze dne 24. 1. 2022 byl schválen záměr prodeje pozemků pod bytovými domy č.p. 1631 v ul. SNP, č.p. 1655, 1656, 1657 v ul. Krušnohorská, č.p. 1676, 1677 v ul. K. Marxe a č.p. 1713 až 1719 v ul. Generála Svobody v Jirkově. Záměr byl zveřejněn od 27. 1. 2022 do 14. 2. 2022. Ve lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.

Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

Citace usnesení rady města ze dne 5.12. 2022 č. 11/30/RM/2022:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej podílu o velikosti 624/27943 na pozemcích p.č. 4274/14, 4274/15, 4967, 4969 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod bytovým domem č.p. 1713, 1714 v ul. Generála Svobody, Jirkov panu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu ve výši 7 717,- Kč.

Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: