Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města pro rok 2023

Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města na rok 2023:

 

- Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu 1562, Jirkov


I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení nové investiční akce "Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu 1562, Jirkov" do rozpočtu města na rok 2023.


Předkladatel:Ing. Milan Reiner
Zpracovatel:Bc. Vladislav Rybář
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města předkládáme návrh na zařazení investiční akce „Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu 1562, Jirkov“ do rozpočtu města pro rok 2023.

Předmětnou investiční akci je nutné zrealizovat z důvodu havarijního stavu rozvodů studené, teplé vody, cirkulace vč. požární vody. Tyto rozvody  jsou nevyhovující a dožité a je nutná jejich výměna za nové. Některá vedení potrubí požární vody neodpovídá normě ČSN 73 0873 bod 5.14 – jmenovitá světlost potrubí DN, která napájí odběrná místa, nesmí být menší než jmenovitá světlost těchto zařízení.
Tyto poznatky vycházejí ze skutečnosti, kdy dochází k četným poruchám rozvodů a dále z technického posudku zpracovaného autorizovaným inženýrem Ing. Václavem Remutou, který je přílohou tohoto návrhu usnesení.
Předpokládané rozpočtové náklady na rekonstrukci (včetně výkonu TDS) činí 2 000 000 Kč.

Citace usnesení rady města č. 29/2/RM/2023 ze dne 23.1.2023:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení nové investiční akce „Rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu 1562, Jirkov“ do rozpočtu města na rok 2023.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: