Město Jirkov
Návrh usnesení
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 15.2.2023

Projekt Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov

I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt "Nákup vozidla zvláštního určení pro MěP Jirkov" z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu. Realizace a financování akce je podmíněno získáním dotace.


Předkladatel:Ing. Kamila Plzáková
Zpracovatel:Ivana Kařízková
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, v rámci něhož lze žádat o dotaci i na Tematické zadání "Podpora obecní nebo městské policie" v těchto oblastech podpory:

 

a) Vybavení strážníků - ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana.
b) Vybavení služeben Městské policie (dále jen "MP").
c) Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení.
d) Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.
e) Forenzní značení jízdních kol, kočárků a kompenzačních pomůcek.

 

Minimální výše požadované dotace ve všech uvedených oblastech podpory je stanovena na 50 000 Kč, maximální je stanovena na 150 000 Kč, přičemž minimální  spoluúčast  žadatele  je  stanovena na 10 % z celkových  uznatelných  nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.

 

Městská police Jirkov by chtěla využít dotaci na spolufinancování nákupu vozidla.

MěP Jirkov má nákup vozidla schválenou v rozpočtu na letošní rok částku 800 000 Kč (z Programu 2023 lze obdržet maximálně částku 150 000 Kč).

Jedná se o osobní auto - vozidlo zvláštního určení, bílé barvy s polepy, výstražným světlem modré barvy, pětidvéřové se speciální úpravou pro přímý výkon služby strážníků pro řešení úkolů obecní policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

 

V loňském roce byl tento dotační program využit na spolufinancování akce Rekonstrukce kamerových bodů MKDS Jirkov. V roce 2019 byl tento dotační program využit na spolufinancování akce Radiokomunikační zařízení pro MěP Jirkov a v roce 2018 na spolufinancování akce Propojení městského dohlížecího kamerového systému MěP s PČR.

 

Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti a závazkem spolufinancování akce z rozpočtu města v minimální výši 10 % z uznatelných nákladů je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci.

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je stanovena od 1. 2. 2023 do 24. 2. 2023.

 

Usnesení RM ze dne 6. 2. 2023 bude okomentováno ústně. 

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: